Dôsledne uplatňovať predpisy

3.apr 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: DR. SUZANA PAUNOVIĆOVÁ, RIADITEĽKA KANCELÁRIE PRE ĽUDSKÉ A MENŠINOVÉ PRÁVA

 

 

– Ktorý bol základný cieľ nedávneho stretnutia a dialógu predstaviteľov štátnych orgánov a národnostných rád?

– Pre nás tie boli veľmi dôležité, lebo vlastne šlo o prvé stretnutie tohto druhu od založenia kancelárie pred približne siedmimi mesiacmi. Cieľom dialógu je vysvetliť, ozrejmiť, riešiť niektoré dilemy prítomné v každodennom fungovaní národnostných rád, poskytnúť odpovede na viaceré otvorené otázky, pokúsiť sa spoločne prispieť k čím lepšej práci a pôsobeniu národnostných rád. Kancelária pre ľudské a menšinové práva má v tom koordinačnú úlohu, lebo je ako služba vlády práve tým i poverená. Preto sme 28. marca zorganizovali prvú, no nie aj poslednú konferenciu s takýmto zámerom. Naším prianím je, aby sa všetky predpisy vzťahujúce sa na ľudské a menšinové práva v Srbsku, uplatňovali dôsledne. To je totiž základný predpoklad dosiahnuť európske štandardy v uvedenej oblasti, ku ktorým všetky spejeme.

                                                                               Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs