Konfirmácia v cirkevnom zbore Kovačica II

27.máj 2014

Konfirmácia v cirkevnom zbore Kovačica II

22konfirmacia-kovIIV nedeľu 25. mája v slovenskom evanjelickom kostole v Kovačici, za prítomnosti rodičov, krstných rodičov, príbuzných a priateľov prebiehala slávnosť konfirmácie. Svoju krstnú zmluvu potvrdilo dvadsaťjeden konfirmandov a novými dospelými členmi evanjelického cirkevného zboru Kovačica II sa stalo sedem chlapcov a štrnásť dievčat. Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal zborový farár Martin Bajza. Konfirmandi pri tejto slávnostnej príležitosti po prvýkrát prijali Večeru Pánovu a neskoršie im zborový farár zablahoželal a udelil priliehavé  darčeky.

                                                                                                      A. Ch.

Foto: Foto-štúdio Centar

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs