Konfirmácia vo Vojlovici

12.máj 2014

Konfirmácia vo Vojlovici

19vojlov-spovedVo vojlovickom cirkevnom zbore v nedeľu 4. mája vyznali svoju vieru pred Pánom Bohom a pred cirkevným zborom štyria konfirmandi. Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal zborový farár Branislav Kulík. V kázni povzbudil nielen veriacich, ale aj konfirmandov, aby si pre svoj život zvolili dobrý základ – slovo živého Boha. Po odpovedaní konfirmačných otázok a vyznaní viery nastala slávnostná chvíľa, keď prijali osobné konfirmačné požehnanie a po prvýkrát k sviatosti Večere Pánovej pristúpili Jana Mareková, Lea Ivaničová, Barbara Holoková a Alexander Futo. Novým dospelým členom vojlovického cirkevného zboru sa prihovoril aj dozorca Martin Marko.

A. G. 

Foto: P. V.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs