Mechanizmy na sledovanie podnetného ovzdušia

17.apr 2013

Mechanizmy na sledovanie podnetného ovzdušia pre rozvoj civilného úseku prezentovali v belehradskom mediálnom stredisku 10. apríla. Pri tej príležitosti o pôsobení mimovládnych organizácií  v posledných dvoch desaťročiach hovorila výkonná riaditeľka Občianskych iniciatív Dubravka Velatová, kým sa o náplni činnosti Kancelárie pre spoluprácu s civilným úsekom zmienila jej riaditeľka Ivana Ćirkovićová. Zvlášť prízvukovala potrebu  prispôsobiť činnosť uvedeného úseku nárokom a potrebám terajšej a budúcej doby. Výkonná riaditeľka Balkánskej siete pre rozvoj civilnej spoločnosti Tanja Hafner Ademi v pokračovaní ozrejmila  základnú funkciu uvedených grafov založených na štyroch zložkách: zásadách, štandardoch, indikátoroch, ako aj relevantných globálnych alebo regionálnych indexoch. Na snímke: Účastníci prezentácie v Belehrade.

                                              o. f.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs