Slávnosťové služby božie

4.aug 2013

32vecerapanova_JPGTak ako je to už zvykom súčasťou programu slovenských národných slávností aj toho roku boli slávnosťové bohoslužby v petrovskom evanjelickom chráme. Veriacich a hostí najprv privítal velebný pán farár petrovský Vladislav Ivičiak, ktorý potom aj liturgoval a z kazateľne sa prihovoril dôstojný pán biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vŕbovský. Túto slávnostnú chvíľu svojim spevom zveličil aj spevokol petrovského evanjelického cirkevného zboru. Keďže sa služby konali v desiatu nedeľu po svätej trojici, ktorá je nedeľou kajúcou, aj tieto služby zachovali kajúci ráz, a bola vykonaná spoveď a velebná sviatosť večere pánovej (na fotografii).

vlh

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs