Svetové stretnutie Slovákov – Matičný svetový festival slovenskej mládeže

28.máj 2013

Matica slovenská organizuje v trojročných intervaloch Svetové stretnutie Slovákov – Matičný svetový festival slovenskej mládeže. V roku 2013 sa toto významné podujatie uskutoční v Košiciach a bude sa niesť v znamení 150. výročia vzniku najstaršej kultúrnej a vedeckej ustanovizne Slovákov. V dňoch 4. – 7. júla pripravený bude bohatý multižánrový program za aktívnej účasti krajanských súborov a telies z 8 krajín.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs