Zmeny v zákone o pobyte cudzincov

23.apr 2013

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje o zmenách v zákone o pobyte cudzincov v Slovenskej republike.

Dňa 1. mája t. r. nadobúda účinnosť novela zákona  č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorá prináša zmeny týkajúce sa aj držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Ide o tieto zmeny, ktoré zásadne zjednodušia podmienky udeľovania prechodného pobytu zahraničným Slovákom: policajný útvar udelí povolenie na prechodný pobyt na päť rokov; držiteľ osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý požiadal o prechodný pobyt, bude oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o jeho žiadosti; k žiadosti o udelenie prechodného pobytu nebude povinný podkladať doklady potvrdzujúce zabezpečenie ubytovania; k žiadosti o udelenie prechodného pobytu nebude povinný prekladať doklad potvrdzujúci bezúhonnosť v prípade, ak od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí neuplynulo viac ako 60 dní; po prevzatí povolenia na pobyt nebude povinný odovzdať policajnému útvaru doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie a lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Po 1. máji t. r. budú žiadatelia o prechodný pobyt k žiadosti predkladať len platný cestovný doklad, dve fotografie, doklad potvrdzujúci účel pobytu a doklad o bezúhonnosti z domovskej krajiny (len v prípade, ak od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí uplynulo viac ako 60 dní). Za podanie žiadosti sa nevyberá správny poplatok.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs