Chcú prebrať správu nad Cárskou barou

14.jan 2013

Riadenie chýrečnej prírodnej rezervácie Starý Begej – Cárska bara neďaleko Zreňaninu a v bezprostrednej blízkosti Bieleho Blata vláda Srbska zverila Rybárskemu majetku Ečka, ktorý je vo vlastníctve súkromného podniku Mirotin grup z Vrbasu. V zreňaninskej mestskej správe však mienia, že je neprimerané, aby rezerváciu zaradenú do zoznamu prírodných bohatstiev chránených UNESCO riadil súkromný podnik a už niekoľko rokov sa dožadujú zmeny republikového rozhodnutia v tom zmysle, že vláda správu nad Cárskou barou zverí Mestu Zreňanin.

Zimná idyla Cárskej bary

Poslednú takú iniciatívu Zhromaždenie mesta podnietilo na poslednom minuloročnom zasadnutí 21. decembra. Právny podklad našli v Zákone o lokálnej samospráve a v Štatúte mesta, kde je stanovené, že sa lokálna samospráva stará o ochranu životného prostredia a vynáša programy užívania a ochrany prírodných statkov a životného prostredia. V Zreňanine sú presvedčení, že by sa zverením starostlivosti o Cársku baru mestu zabezpečila lepšia ochrana a kvalitnejšie používanie a promócia prírodných a iných hodnôt tohto skvostu nedotknutej prírody.

V zreňaninskej mestskej správe Rybníku Ečka, resp. spoločnosti Mirotin grup zazlievajú nedostatočnú starostlivosť o rezerváciu, ktorá je kanálmi a korytom Starého Begeja spojená s jazerami na odchov rýb, čo je podľa ich mienky svojrázny konflikt záujmov, lebo vraj počas výlovu rýb do Cárskej bary vypúšťa vodu a s ňou aj bahno z jazier, ktoré z ekologického hľadiska veľmi negatívne vplýva na život v rezervácii a Cársku baru mení na močiar. Rybníku vyčítajú aj to, že prostriedky od štátu určené na odčerpávanie bahna z koryta Starého Begeja nestrovil na uvedené účely. Ako argument na prebratie správy nad rezerváciou sa uvádza, že mesto má viac možností od súkromníka projektmi sa uchádzať a získať prostriedky potrebné na ochranu rezervácie.

V Rybníku zasa tvrdia, že ide o spoločensky zodpovedný podnik, ktorý utvoril zvláštnu pracovnú jednotku s 15 zamestnancami poverenými aktívnou ochranou rezervácie a zhromažďovaním a spracovaním údajov na vedeckovýskumné aktivity. Ďalej zdôrazňujú, že odbahnili časť koryta Starého Begeja a vybudovali priestor na odkladanie bahna. Okrem toho vystavali aj prírodovedný dom, v ktorom je umiestnená stála odborne spracovaná výstava venovaná Cárskej bare. Všetko to sú podľa ich mienky argumenty k tvrdeniu, že nejestvuje nijaký dôvod na zmenu rozhodnutia o spravovaní Cárskej bary.

Vlh

(foto: M. Nedeljkov)    

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs