Na obzore nový Zákon o učebniciach a učebných pomôckach

24.sep 2014

V Slávnostnej sieni Ústavného súdu v Belehrade prof. Dr. Zorana Lužanin, námestníčka Ministra osvety, vedy a technologického rozvoja, a Jasminka Peruničić Atos, koordinátorka pre vypracovanie Stratégie menšinového vzdelávania v Srbsku, usporiadali zasadnutie s predstaviteľmi 11. národnostných rád, pre ktoré sa v Srbsku tlačia učebnice v jazyku národnostných menšín.

Cieľom stretnutia bola debata o nedostatkoch aktuálneho Zákona o učebniciach a učebných pomôckach a možnostiach riešení v prospech vydávania učebníc v jazyku národnostných menšín v novom zákone a podzákonných aktoch. Záujmy slovenskej menšiny na tomto stretnutí hájila Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Väčšina prítomných sa zhodla, že v budúcnosti treba zachovať Ústav pre učebnice v Belehrade, aby zostal štátnym vydavateľom, jediným vydavateľom, ktorý vydáva nízko-nákladové učebnice, medzi ktoré patria vydania po slovensky. Vydávať menšinové učebnice budú môcť aj iní vydavatelia, ktorí o to prejavia záujem, a štát má za úlohu zabezpečiť dofinancovanie všetkých učebníc s nízkym nákladom. Aj do budúcna sa zachová v zákone možnosť dovozu učebníc z materskej krajiny, pod podmienkou, že ich použitie schváli minister, teda, že budú zodpovedať učebným osnovám u nás.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs