Na využitie všetkých potenciálov

16.jan 2013

Zo stretnutia prebiehajúceho 9. januára

STRETNUTIE V NOVOM SADE

Stav a perspektívy lokálneho rozvoja boli hlavným námetom nedávnych rozhovorov, ktoré vo vláde APV v Novom Sade viedli pokrajinský tajomník pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski a riaditeľ USAID projektu Udržateľný lokálny rozvoj Hauard Okman.

– Ohniskom nášho záujmu sú lokálne samosprávy a plnšie využitie ich potenciálov, prioritou implementácia Vojvodinského štandardu, ktorým zvýšime ich kapacity, – podotkol Bugarski. Pre tých, ktorí možno nie sú natoľko zasvätení, Vojvodinský štandard obsahuje viaceré zložky, ktoré každá obec musí zdolať, ak si nárokuje stať sa úspešnou.

Prvou je vypracovanie strategických rozvojových plánov na obdobie rokov 2014 – 2020, druhou účinné fungovanie Kancelárií pre lokálny ekonomický rozvoj, tretím sústava 48 hodín (na riešenie žiadostí občanov), štvrtým adekvátna infraštruktúra, piatym certifikácia a jasné definovanie práv, záväzkov a príslušností obecných orgánov.

O prioritách hovoril aj hosť Hauard Okman. Najmä v tom kontexte, že ich treba určiť podľa jednotlivých oblastí, napríklad v potravinárstve alebo v pôdohospodárstve, keďže je to jeden z prvých predpokladov, aby výsledky projektu, v čele ktorého je, boli badateľné a podnetné. Poukázal na potrebu uprednostniť projekty umožňujúce nové zamestnávanie, alebo podporu a zveľadenie existujúcich pracovných miest a pozícií. Práve rast počtu pracovných miest v podmienkach znepokojujúcej nezamestnanosti nám musí byť jedným z prvých predsavzatí, podčiarkol.

Zmieňujúc sa o celkovej spolupráci medzi USAID a pokrajinou, trvajúcou viac než desať rokov, Okman a Bugarski podotkli skutočnosť, že Vojvodina má mnohé výhody, ktoré sú vhodným a dobrým základom pre rast zahraničných investícií a vkladaní: od polohy, cez podmienky, po vyvinutú infraštruktúru, priemysel, poľnohospodárstvo. A to podľa nich znamená zvýraznenú potrebu priamej spolupráce investorov so všetkými zainteresovanými na tomto pláne: od predstaviteľov súkromného úseku po zástupcov a zástancov clusterov a podnikateľských združení.

                                                                                                 O. Filip


 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs