Najviac rozpravy okolo PRS Relax

31.jan 2013

Na Pavla v piatok 25. januára 2013 vo veľkej sieni budovy obecnej správy sa uskutočnilo 8. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, na ktorom výborníci za necelé dve hodiny prerokovali všetky (dva) body rokovacieho poriadku.

Po úvodných slovách predsedu ZO Jána Puškára a schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia 36 výborníkov rokovalo najprv o Návrhu rozhodnutia o podmienečnom odpise úrokov a spočívaní daňového dlhu z minulého roku. Opoziční výborníci Zoran Savanov zo Srbskej pokrokovej strany (SNS) a Ján Paul, predseda výborníckej skupiny Slovenská strana – Zelené jablko žiadali od lokálneho vedenia predĺženie lehoty na odpis aspoň do konca februára so zdôvodnením, že mnohí občania Kovačickej obce sa ešte nedozvedeli o tom svojom práve. Vysvetlenie v súvislosti s tým poskytla najprv Ljiljana Žarićová, vedúca oddelenia obecnej správy, a potom aj zástupca predsedu obce László Vidacs.

Z januárového zasadnutia ZO Kovačica

Najväčší „prach” v zasadačke zdvihol druhý bod, v ktorom sa rokovalo o Návrhu rozhodnutia o vyradení majetku Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax z podnikateľských kníh Fondu pre komunálnu výstavbu a stavebné pozemky Obce Kovačica. Aj pri tejto téme sa najčastejšie k slovu hlásila už spomínaná dvojica opozičných výborníkov – Z. Savanov a J. Paul, ktorým odpovede poskytli okrem zástupcu predsedu obce L. Vidacsa aj predstaviteľky obecnej správy  Lj. Žarićová a Danka Grozdanovićová.

Obec Kovačica, Fond pre komunálnu výstavbu a stavebné pozemky v období rokov 2005 – 2011 bol investorom pri výstavbe Podnikateľsko-rekreačného strediska, ktorý bol Rozhodnutím o založení zverejneným v Úradnom vestníku Obce Kovačica číslo 11/2008 z 2. júna 2008 založený ako Verejný podnik Relax Kovačica. V podnikateľských knihách fondu sa so stavom posledného decembrového dňa roku 2012 uvádza suma doterajších vkladov v hodnote 407 120 677, 95 dinára. Obecná rada opodstatnila toto rozhodnutie ZO tým, že na základe Zákona o vyúčtovaní a revízii a Pravidiel o spôsobe a lehotách konania súpisu a zlaďovaní účtovníckej hodnoty so skutočnou hodnotou sa žiada preniesť hodnoty objektu do podnikateľských kníh VP Relax, ako bolo uvedené v návrhu rozhodnutia. Opoziční výborníci žiadali, aby sa tento bod stiahol z rokovacieho programu, lebo niektoré veci, ako tvrdili, „neboli podľa zákonných predpisov”, že sa tejto práci treba odbornejšie a dôkladnejšie venovať, znovu vykonať súpis a zistiť hodnotu nehmotných vkladov, nehnuteľností, zariadenia a drobného inventáru, ktorý používa a spravuje VP Relax.

Aj napriek búrlivému reagovaniu opozičníkov výborníci z radov koalície pri moci Návrh rozhodnutia o vyradení majetku PRS Relax v Kovačici z podnikateľských kníh obecného Fondu pre komunálnu výstavbu väčšinou hlasov schválili.

A. Ch.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs