BIELE BLATO
Vypisujú nové samozdanenie
Bieloblatčania sa nezriekajú samozdanenia ako spôsobu financovania potrieb osady a jej občanov. Keďže predchádzajúce samozdanenie vyprší posledného dňa mája toho roku v Miestnom spoločenstve začali zavčasu prípravy na vynesenie nového samozdanenia. V súlade s tým 23. februára na zhromaždení občanov predostreli program nového päťročného samozdnenia.
Podľa návrhu programu samozdanenie sa uvádza na obdobie 1.06. 2016 až 31.05.1921. roku. V tom období by sa do dedinskej pokladnice malo vliať 15.550.000 dinárov, ktoré sú účelové a budú sa používať na spolufinancovanie kapitálových investívií významných pre dedinu, na spolufinancovanie komunálnych prác a údržby verejných plôch a objektov v dedine, a na spolufinancovanie spoločenského života v dedine.
Na kapitálové investície bude vyčlenené 7.775.000 dinárov a budú použité na výstavbu fekálnej kanalizácie a čističky pitnej a odpadovej vody v Bielom Blate. Na spolufinancovanie komunálnych prác a údržbu verejných plôch a objektov je plánované 4.665.000 dinárov, na asfaltovanie a oprávku ciest po dedine, výstavbu a oprávu priepustov, oprávanie chodníkov, údržbu a úpravu cintorína, prečisťovanie pouličných kanálov, ozeleňovanie… a iné potreby v dedine. Konečne na spolufinancovanie spoločenského života v dedine je plánované 3.110.000 dinárov. Týmito prostriedkami budú Mistne spoločenstvo bude spolufinancovať aktivíty združení občanov, športových klubov a ustanovizní z územia MS Biele Blato, ako aj projektov významných pre Biele Blato, ktoré sa financujú domácimi a zahraničnými dotáciami.
Podľa návrhu Programu samozdanenia zamestnaní občania Bieleho Blata do dedinskej pokladnice budú vyčleňovať 2 percentá svojho osobnéhoh dôchodku, majitelia poľnohospodárskej pôdy budú ročne platiť 200 dinárov po hektári, súkromní podnikatelia 3 percentá dôchodku od samostatnej činnosti. Rozhodnutím je umožnené aby samozdanenie dobrovolne platili aj penzisti vo výške dvoch percent svojej penzie. Oni však budú musieť podpísať vyhlášku o tom, že chcú dobrovolne platiť tento poplatok. Záväzok platiť samozdanenie budú mať aj majitelia nehnuteľností na území Bieleho Blata vo výške 0,1 percent hodnoty nehnuteľnosti na základ na ktorý sa platí daň z nehnuteľností.
Na Zhromaždení bolo prítomných 67 občanov čo je viac od 5 percent celkového počtu voličov v tejto banátskej osade, koľko je podľa Štatútu MS potrebné aby sa Zhromaždenie mohlo uskutočniť. Väčšina tento návrh podporila a už zajtra (26.02.) sa nájde pred výborníkmi Zhromaždenia mesta Zreňanin, ktorí by mali podporiť túto iniciatívu. Vyjadrovenie občanov na referende je naplánované na dva víkendy 16. a 17. a 23. a 24 apríla toho roku. Právo hlasa majú všetci plnoletí občania Bieleho Blata, ako aj občania ktorí nemajú bydlisko a volebné právo v Bielom Blate, ale na území tejto dediny vlastnia nehnuteľnosti a samozdanením sa zlepšujú podmienky ich používania.

Takmer všetko čo majú, cesty chodníky, vodovod… Bieloblatčania si vystavali prostriedkami samozdanenia

Časť prostriedkov samozdanenia bude usmernená aj na úpravu cintorína a iných verejných plôch, ale aj na činnosť združení občanov, a tým aj Miestneho odboru Matice slovenskej

Zhromaždenie občanov v Bielom Blate 23.02.2016

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs