Späť na domovskú stránku

CENNÍK REKLAMNÉHO PRIESTORU

[table id=1 /]

[table id=2 /]

[table id=3 /]

[table id=4 /]

[table id=5 /]

[table id=6 /]

[table id=7 /]

Spôsob a podmienky platby:

I. Za jednorazové zverejnenie 100 % najneskoršie v deň uzávierky dohodnutého čísla novín

II. Za viacrázové zverejnenie:

– 100 % zálohy za dohodnuté obdobie v lehote 7 dní odo dňa podpísania zmluvy

alebo

– v mesačných splátkach, po vykonanej službe. V prípade, že počas dohodnutého termínu príde k zmene ceny reklamného oznamu, vydavateľ má právo na korekciu zmluvnej ceny pre zvyšné nevyplatené mesačné splátky.

III. Objednávateľ je povinný na dohodnuté zverejnenie oznamu vydavateľovi odovzdať potrebný materiál najneskôr do pondelka do 10.00 h pre číslo, ktoré vychádza v aktuálnom týždni.

IV. Tento cenník nadobúda platnosť dňa 1. 8. 2015.