Vydávajú sa svedectvá z našich dejín a o našich dejinách tak odborného, ako i populárno-vedeckého rázu, publikácie o rôznych aspektoch našej kultúrnej minulosti (predovšetkým z oblasti divadelníctva, pôsobenia kultúrno-umeleckých spolkov, škôl, folklórnych súborov, sebavzdelávacích a čítacích spolkov, knižníc a podobne), práce o etnografii – zvyky, obyčaje, odevy a kroje, náradie a spôsob života, práce o jednotlivých úsekoch života slovenskej populácie v minulosti – od politického po športový…

Vyšli tituly:

1. Prvé ulice

Autor: Pavel Povolný (nar. 1946, Padina),
Nový Sad : Hlas ľudu, 1996, 172 s., náklad: 1000, doslov: Na prameni Padiny (Ján Šimák), Slovník svojráznych slov.Rodinné rozprávanie o príchode prvých rodín na územie dnešnej Padiny a založenie osady. Kniha je ilustrovaná vlastnými výkresmi autora. Vydaná pri príležitosti 190. výročia založenia Padiny.

2. Petrovská dedina

Autor: Ján Kišgeci (nar. 1941, Petrovec) Výber z petrovských kroník
Nový Sad : Hlas ľudu, 1997, 170 s., náklad 1000, predslov: Príťažlivosť autentického dokumentu (Samuel Čeman),
Slovník nárečových a archaizovaných výrazov a toponým, Bibliografia.

3. Z dávného Petrovca

Autor: Viera Benková (nar. 1939, Petrovec), výbery zo zápisov a povestí Petrovčanov, dejiny osady Petrovec.
Nový Sad : Hlas ľudu, 1998, doslov: autorka, Pretrvávanie v diele (Katarína Melegová-Melichová),
Slovník menej známych, archaizovaných a nárečových slov, Bibliografia, náklad: 500

4. Z našej minulosti

Autor: Viera Benková (nar. 1939, Petrovec),
výbery zo zápisov a povestí Slovákov vo Vojvodine, dejiny južnej Báčky.
Nový Sad : Hlas ľudu, 2002, 224 s., náklad 500,
predslov: Slovko na úvod, Prameň

5. Najstaršia epigrafická pamiatka Slovákov v Srbsku

Autor: Samuel Čelovský (nar. 1950, Kulpín),
štúdia o stavbe kostola v Kysáči a tabule na jeho veži, dejiny,
Nový Sad : Hlas ľudu, 2003, 32 s., náklad: 300
Vydaná pri príležitosti 230. výročia príchodu Slovákov do Kysáča.

6. Stretnutie s minulosťou

Autor: Viera Benková (nar. 1939, Petrovec), spisovateľka a novinárka v Hlase ľudu a v Slovenskej redakcii Rádia Nový Sad.
Dejiny osád Petrovec, Kulpín, Hložany, Kysáč a Mesta Nový Sad.
Nový Sad : Hlas ľudu, 2007, 152 s., náklad: 300. Doslov: Katarína Melegová-Melichová, fotografická príloha – Jaroslav Čiep, Malý slovník menej známych, archaizovaných a nárečových slov.Obsah: sedemdesiatosem beletrizujúcich príspevkov z dejín vojvodinských Slovákov.

[book id=’155′ /]

7. Veľkí – malí snaživci Kovačice

Autor: Jozef Šifel ml. (nar. 1942, Kovačica), spoločenský zanietenec v rodisku, spolupracovník našich periodík a médií.
Nový Sad : Hlas ľudu, 2008, 152 s., náklad: 300. Predslov: Michal Ďuga, poznámka o autorovi. Kniha bohato ilustrovaná fotografiami.Obsah: štyridsať beletristických portrétov a životných osudov pracovitých a obetavých Kovačičanov.