Búrka nad štatútmi verejných podnikov

30.máj 2013

Hoci rokovací program 11. schôdze Zhromaždenia obce Báčska Palanka obsahoval len 23 bodov, búrlivá diskusia o jednotlivých témach nechybovala. Opozícia (radikáli a demokrati) ostro kritizovala najmä predložené návrhy zmien zakladateľských aktov verejných podnikov, ktorých zakladateľom je ZO Báčska Palanka. Hlasmi koaličnej väčšiny Zhromaždenie predsa prijalo najprv navrhnuté zmeny, a potom poskytlo i súhlas k štatútom piatich VP, ktoré bolo treba zladiť s novým Zákonom o verejných podnikoch. Pred pretrasom jednotlivých tém Dragan Bozalo (SRS) navrhol, aby do rokovacieho programu schôdze ZO ako osobitný bod zaradili správu VP Parking servis. Tvrdil, že nie je pravda, že obecní funkcionári poplatok za používanie parkoviska platia prostredníctvom esemesiek. Jeho návrh koaličná väčšina zamietla. Ranko Marjanov mal pripomienky k skutočnosti, že výborníci nedostali zápisnicu z predchádzajúcej schôdze ZO.

Koaličná väčšina hlasuje na 11. schôdzi ZO Báčska Palanka

Koaličná väčšina hlasuje na 11. schôdzi ZO Báčska Palanka

Zhromaždenie neprijalo ani jeden zo spolu osem písomne podaných návrhov výborníckej skupiny SRS vzťahujúcich sa na návrhy štatútov piatich verejných podnikov: Komunalprojektu, Direkcie pre výstavbu Obce Báčska Palanka (2 amendementy), Športovo-rekreačného strediska Tikvara, Televízie Báčska Palanka (2 návrhy) a Rádia Báčska Palanka (2). Podávatelia amendementov tvrdili, že budúce štatúty sú šité na mieru riaditeľov, ktorí sú už vopred známi (takýto názor zastávali aj výborníci DS). Podľa mienky radikálov v prípade Komunalprojektu nie je zakotvené, že riaditeľ musí dokázať, že nie je odsúdený za trestný čin, taktiež sa vraj nežiada dôkaz o pracovnej skúsenosti, ako prízvukovali – v konkrétnom odbore. Podľa výborníkov SRS taktiež „je nezmyselné založiť komisiu, ktorá vypíše súbeh, ak je vopred známe, kto bude riaditeľom“. SRS, ako povedal Bozalo, keď sa dostane k moci, „zmení komisiu a štatúty v statiach týkajúcich sa riaditeľov verejných podnikov“. Osobitne upozornil ZO, že naisto môže rátať so žalobou SRS na vymenovanie riaditeľa Komunalprojektu. V diskusii tvrdil, že je už teraz známe, že ním bude Dražen Jarić, ktorého diplom nie je sporný, ide však o to, dodal Bozalo, že tento nemá za sebou požadovanú pracovnú dobu v odbore. Výborníci koaličnej väčšiny spočitovali opozičným kolegom, že bežia pred oje, a upozorňovali, že debata nie je o riaditeľoch, lež o štatútoch.

Podľa mienky predsedu ZO Mitu Lačanského v danom kontexte „hlavný problém tkvie v definícii samotného zákona“. Definuje podmienky a kritériá, ktoré musia spĺňať riaditelia podnikov, ktorých zakladateľom je republika a pokrajina. Hlava podniku, ako sa uvádza, musí mať aspoň päťročnú pracovnú skúsenosť v odbore, má byť odborníkom v konkrétnej oblasti atď. Háčik je vraj v tom, že „keď ide o riaditeľa podniku, ktorého zakladateľom je lokálna samospráva, uplatňuje sa Zákon o práci. Tento nepredpokladá rovnaké kritériá okrem tých, aby nebol trestne stíhaný, lež predpisuje najmenej päťročnú pracovnú skúsenosť.

Vo vyhláške pre médiá Lačanski povedal, že na 12. schôdzi ZO, ktorá sa má konať 10. júna, zvolia dozorné rady v spomenutých VP a na ďalšej (koncom júna) ZO schváli súbehy na riaditeľov týchto podnikov.

J. Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs