Medzinárodný deň osôb s postihnutím

3.dec 2015

Medzinárodný deň osôb s postihnutím

Foto: www.commerce.gov

Foto: www.commerce.gov

Dnes je Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Tento dátum je stanovený od roku 1992, keď Komisia OSN pre ľudské práva schválila rezolúciu, ktorou pozvali všetky krajiny, aby osobám so zdravotným postihnutím umožnili rovnaké užívanie ľudských práv a rovnoprávnu účasť v spoločnosti.

Pokrajinský ombudsman k tomuto dátumu vyhlásil, že zmeny v zákonodarstve, ktorými by sa mala rozvíjať inkluzívna spoločnosť a politika rovnakých možností, sú viditeľné, ale v praxi sa pomaly uplatňujú. Potrebná je väčšia angažovanosť inštitúcií, ktorou by osobám s invaliditou zabezpečili rovnoprávnu a aktívnu účasť v spoločenskom živote s inými občanmi.

„Nepriliehavé životné podmienky, vysoký stupeň nezamestnanosti, chudoba, sociálna neviditeľnosť a izolácia, neprístupnosť okolia, inštitúcií, dopravy, informácií, komunikácie a služieb sú problémy, s ktorými zápasia osoby s invaliditou. Stereotypy a predsudky k osobám s invaliditou zapríčiňujú ich diskrimináciu, ktorá sa dodatočne zvyšuje aj tým, ak ide o ženy alebo príslušníkov menšinových národnostných spoločenstiev,“ uvádzajú v oznámení.

Pripomínajú, že pokrajinský ochranca občanov – ombudsman v minulom roku zaslal lokálnym samosprávam odporúčania na vypracovanie lokálnych strategických dokumentov o zveľadení postavenia a práv osôb s invaliditou. Takisto aby schválili program a zabezpečili prostriedky v rozpočte na realizáciu opatrení súvisiacich so zlepšením ich postavenia. Touto cestou apelujú na všetky lokálne samosprávy, aby zrealizovali odporúčané opatrenia, ktoré sú predpokladom na posilnenie postavenia osôb s invaliditou a rešpektovanie ich dôstojnosti a práv.

Jasmina Pániková

Zdroj: www.ombudsmanapv.org

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs