Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov

13.jan 2017

Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov

Medzinárodná konferencia v Nadlaku pod názvom Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov, ktorú organizujú Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, bude prebiehať 17. a 18. marca v Nadlaku.

 

Sylaby konferencie:

 

Vedecká konferencia Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov sa zameriava na päť okruhov problémov:

  1. Národopisný, etnografický a kultúrno-antropologický výskum kultúry dolnozemských Slovákov (výskumy, bádatelia, štúdie, monografie, vedecké syntézy, konferencie, zborníky); preskúmané oblasti (tematické a teritoriálne); „biele miesta“ vo výskume, metodike a mapovaní stavu doterajšieho národopisného výskumu; priority a perspektívy výskumu; aktuálnosť záverov jednotlivých segmentov výskumu v reflexii záverov jednotlivých výskumov (historické, autorské atď.);
  2. Aktuálne príspevky národopisného výskumu a jeho výsledky (súčasné etnokultúrne tradície; minoritné kultúrne inštitúcie a organizácie; rodinné a kalendárne obyčaje; etnokultúrne špecifiká; využívanie a manažment etnokultúry; kultúra dolnozemských Slovákov ako hodnota, produkt);
  3. Národopisné prvky v umení dolnozemských Slovákov: využitie národopisných výskumov (odborných, amatérskych, súkromných) v umeleckých prejavoch v jednotlivých druhoch umenia – opisy, záznamy, prezentácia, využívanie prvkov národopisného charakteru a kontextu v literatúre, dráme, divadle, výtvarných umeniach, hudbe, filme atď.;
  4. Analýza diel, portréty umelcov, jednotlivé obdobia s akcentom na využívanie a funkciu národopisných prvkov v ich dielach (napr. O. Štefanko, bratia Molnárovci, P. Bujtár, J. Dolnozemský, P. Závada, Čajakovci, VHV, Paľo Bohuš, J. Labáth, ochotnícke divadlo na Dolnej zemi, K. M. Lehotský, kovačickí insitní maliari, Zuzka Medveďová, M. Kmeť, E. Klobušický, J. Makan);
  5. Umenovedná reflexia autorov a diel s akcentom na národopisný aspekt (J. Kmeť, P. Andruška, M. Harpáň, S. Boldocký, D. M. Anoca, J. Kišgeci, V. Valentík, L. Čáni, K. Maruzsová Šebová atď.).

 

 

NA STIAHNUTIE: Prihláška na konferenciu v Nadlaku

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs