Prostriedky na začaté projekty

29.mar 2013

Predseda obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok a predseda Zhromaždenia obce Rajko Perić na tlačovke v utorok 26. marca hovorili o doterajšej práci obce a zhromaždenia, ako aj o získaných finančných prostriedkoch na realizáciu začatých projektov.

Z tlačovky v budove Obce B. Petrovec: predsedovia (sprava) Rajko Perić a Pavel Marčok

Predseda zhromaždenia Rajko Perić úvodom povedal, že obec sa prostredníctvom viacerých projektov uchádzala o prostriedky z Ministerstva pre stavebníctvo a urbanizmus a že dva projekty, ktoré sa vzťahujú na kanalizáciu, boli schválené. V utorok 26. marca vedenie obce a Ministerstvo pre stavebníctvo a urbanizmus podpísali dve zmluvy o spolufinancovaní výstavby kanalizácie. Finančná hodnota zmlúv je 10 miliónov dinárov, čiže každý projekt má hodnotu 5 miliónov. Ako predseda ZO vysvetlil, pred mesiacom obec podpísala zmluvu s Ministerstvom pre prácu a sociálnu politiku o financovaní práce geronto-domácich na území obce a pripravený je aj ďalší projekt v tejto oblasti. R. Perić poukázal na dobrú spoluprácu vedenia obce v čele s predsedom Pavlom Marčokom so Zhromaždením obce, predovšetkým s cieľom zlepšiť podmienky života občanov. O tom svedčí aj uplynulé takmer ročné obdobie pôsobenia nového obecného vedenia. Vyjadril spokojnosť s fungovaním koalície pri moci, ktorej pilierom je Demokratická strana, ako aj Socialistická strana Srbska – Jednotné Srbsko a partnermi sú LDP a Slovenská ľudová strana.

Predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok poukázal aj na dobrú spoluprácu s pokrajinou. Tak Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo vyčlenil 41,5 milióna dinárov na realizáciu komasácie na území obce a približne 15 miliónov má byť spolu s prostriedkami z podniku Vody Vojvodiny a obecnými prostriedkami vyčlenených na odvodňovanie chotárov. Predseda pripomenul, že bola podpísaná aj zmluva o subvencovaní poľnohospodárstva. Ide vlastne o subvencovanie úverovania a očakáva sa, že zhruba sto poľnohospodárov v obci získa tieto úvery. Predseda Marčok vyzdvihol, že sa výkonná moc zaoberá realitou na lokálnej úrovni a snaží sa zodpovedne spĺňať úlohu, ktorú im zverili občania.

Otázky novinárov sa vzťahovali na výstavbu kanalizácie a predseda  R. Perić poukázal, že ide o veľké investície, ktoré sú finančne náročné a ktorých finančnú konštrukciu tvorí niekoľko zdrojov financovania. V súvislosti s pokračovaním prác na kanalizácii  v Petrovci P. Marčok uviedol tri priority: čističku, vákuovú stanicu a sekundárnu kanalizačnú sieť. Zo získaných prostriedkov spolu s tými z obce sa bude dať urobiť časť týchto prác.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs