Slávnostná akadémia k jubileu storočnice gymnázia v Petrovci

3.okt 2019

Slávnostná akadémia k jubileu storočnice gymnázia v Petrovci

Záverečnou časťou osláv vzácneho jubilea Gymnázia Jána Kollára v Petrovci bola slávnostná akdémia pomenovaná Tak plynie čas… v sieni SVD v utorok 1. októbra. Tento datum je vlastne symbolickým začiatkom vyučovania na tomto gymnáziu presne pred sto rokmi, teda 1. okóbra 1919.

Slávnostná akademia bola sčasti venovaná príhovorom domácich hostiteľov a vzácnich hostí. Nasledovala časť vymedzená pre hudobné body a prednesy textov o dejinách storočného gymnáza, ktoré predniesli bývalí žiaci tejto vzdelávacej ustanovizne. Súčasťou akadémie boli aj performantické výstupy petrovských hercov a súčastných žiakov gymnázia. Vizuálne doplnenie programu akademie bolo neustále premietanie fotografií z dlhých dejín ustanovizne na videobime na ktorých bolo vidno doterajších a súčastných riaditeľov, profesorov, početné generácie žiakov so sprievodným textom o prejdenej dlhej ceste gymnázia.

Pred začiatkom akadémie všetci prítomní v plnej sieni SVD povstali a uctili si hymny dvoch štátov Srbského a Slovenského. V úvodnom texte autorky scenára Anny Boldockej – Grbićovej boli uvedené vzácne údaje. Od roku 1919 dodnes v gymnáziu pracovalo 494 zamestnancov, viedlo ich 24 riaditeľov a gymnázium skončilo 6020 žiakov zo 65 prostredí Srbska, bývalej Juhoslávie, bývalého ČSSR, Ruska atď. Končiac školským rokom 2018/2019 petrovské gymnázium malo súhrnne 4668 maturantov z ktorých sa mnohí stali významnými intelektuálmi, úspešnými osobnosťami vo všetkých sférach pôsobenia. Aj v súčasnej dobe sa gymnázium nesie v plnení požiadaviek školského systému, v duchu pestovania tolerancie, civilizačných hodnôt, čestnosti a ľudskosti.

Pokloniť sa jubileu gymnázia, zveličiť tým jeho oslavy, poctiť tak jeho dejiny a súčastnosť prišli významní vysokopostavení hostia: predstavitelia Vlády Slovenskej republiky, členovia Vlády APV a predstavitelia Mesta Nový Sad, predstavitelia lokálnej samosprávy. Tiež vedenie slovenskej národnostnej menšiny, kultúrnych, spoločenských a cirkevných inštitúcií z domova a zo zahraničia, delegácie družobných miest, škôl a univerzít zo Slovenska, Rumunska a Maďarska, odchovanci petrovského gymnázia, jeho dobrodinci a iní prítomní.

Hostitelia a gratulanti k jubileu

Ako hostiteľka večierka sa najprv ujala slova riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackým domovom, Anna Medveďová. Podľa jej slov vyvrcholením vysokého národného povedomia a vyspelosti Slovákov na žijúcich vo Vojvodine na začiatku 20 st. bolo založenie slovenského gymnázia v Petrovci. Rok 1919 je prelomovým a dôležitým aj preto, že bolo založené gymnázium v Petrovci, ktoré sa stalo mekkou vzdelávania a kultúrno-spoločenských dianí a svoje posolstvo šíri už celé storočie. Gymnázium vždy malo ale aj má vysoké renomé na úrovni štátu ale aj za jeho hranicami. Pe

trovské

gymnázium má pridanú hodnotu a ďalšiu významnú kredibilitu v tom, že sa prvýkrát v dejinách slovenského stredoškolského vzdelávania mimo dnešných hraníc Slovenskej republiky začalo vyučovať v slovenskej materinskej reči práve na Slovenskom  gymnáziu v Petrovci 1. októbra 1919 a zotrváva vo svojej slovenskosti dodnes.

Potom nasledovali príhovory hostí. Prihovorili sa: Radivoje Stojković, riaditeľ Gymnázia Jovana Jovanovića Zmaja v Novom Sade, predseda obce Báčsky Petrovec Srđan Simić. Zo zahraničia príhovor mala aj vzácna hostka štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oĺga Nachtmannová. Sto rokov slovenského gymnázia na Dolnej zemi zhodnotila ako veľmi významné jubileum a pripomenula, že petrovské gymnázium dalo aj Slovensku, teda Univerzite Komenského  dvoch rektorov. Podľa jej slov toto gymnázium patrí medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie v Srbsku. Ďalšími gratulantmi boli: predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, J. E. Miroslav Mojžita, generálny konzul SR na Ukrajine a bývalý veľvyslanec SR v Juhoslávii ako aj čestný občan Báčskeho Petrovca, ktorý si zaspomínal na zašlé časy a na výstavbu žiackeho domova gymnázia, J. E. veľvyslanec Cypru v Srbsku Konstantin Ilijades, Igor Vencel v mene Veľvyslanectva SR v Belehrade a veľvyslank

yne Dagmar Repčekovej, Zdravko Jelušić, predseda Zhromaždenia Mesta Nový Sad, Mihalj Njilaš, pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá, predstaviteľka družobného Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre Anna Cehuľová.

V hudobnej časti programu vystúpili medziinými aj speváci: Anna Berédiová, Rastislav Struhár, Slovenka Benková, Miroslav Hemela a ďalší hudobníci, bývalí gymnazisti.

Slávnostná akadémia k jubileu bola tou správnou čerešničkou na tortu osláv gymnázia v Petrovci.

 

 

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs