Výročná cena ÚKV aj Miroslavovi Benkovi

14.dec 2017

Výročná cena ÚKV aj Miroslavovi Benkovi

V aule pokrajinskej vlády dnes večer udelili Výročné ceny Ústavu pre kultúru Vojvodiny na rok 2017.

Ceny udelil pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslav Štatkić. Skôr než odmenil laureátov gratuloval im za výnimočné výsledky v tvorbe zdôrazňujúc pritom, že svojou tvorbou dokázali, že si uctievajú a vyzdvihujú hodnoty dôstojne človeku.

Odmenení

Odmenení (zľava): Boško Ševo, Drago Njegovan, Miroslav Benka a Robert Lakatoš

Iskru kultúry mladému autorovi do 35 rokov udelili huslistovi Robertovi Lakatošovi. Tento virtuóz sa husliam venuje od 8 roku a ako najmladší študent v dejinách novosadskej Akadémie umenia zakončil základné a master štúdiá v skupine známeho pedagóga Dejana Mihailovića. Oficiálne vzdelávanie pokračoval na vysokej škole v Zürichu. Je nositeľom početných ocenení v našej krajine, európskych krajinách a mimo Európy.

Medailu kultúry za multikultúrnosť a interkultúrnosť udelili režisérovi, hercovi, scenáristovi a dizajnérovi Miroslavovi Benkovi. Hovoriac o M. Benkovi zdôraznili, že jeho umeleckú kreativitu často rozpoznali divadelní experti a z toho dôvodu je nositeľom početných najvyšších uznaní. Jeho tvorbu ocenili aj ako prínos svetovému trendu neverbálneho teátra. O cene sa laureát takto zmienil: „Táto cena mi veľa znamená, lebo najťažšie je predstaviť sa v svojom prostredí a byť všimnutý v svojom prostredí. Keď vás odmení vaše prostredie tak to znamená, že ste si to fakt zaslúžili. Ďakujem porote, ktorá ma zvolila a Slovenskému kultúrno-umeleckému spolku z Kysáča, ktorý ma navrhol,“ povedal M. Benka.

Chór Svätého Stefana Dečanského

Medailu kultúry za zachovanie kultúrneho dedičstva dostal Drago Njegovan, riaditeľ Múzea Vojvodiny, ktorý v príhovore v mene odmenených okrem iného poznamenal, že je presvedčený, že aj ostatný laureáti zdieľajú s ním pocit hrdosti, „že si zaslúžili byť na zozname tých, ktorí pre kultúru v pokrajine urobili niečo viac a niečo viditeľnejšie.“

Medailu kultúry za životné dielo udelili Boškovi Ševovi, grafickému dizajnérovi, ktorý svojim originálnym a moderným jazykom prispel k rozvoju grafického dizajnu. Je nositeľom početných cien a cez svoju pedagogickú prácu svoje vedomosti a skúsenosti preniesol početný generáciám na Akadémii umenia v Novom Sade, kde pôsobí od roku 1988. Má za sebou 10 samostatných a viac ako 100 spoločných výstav tak doma, ako aj v zahraničí.

V umeleckej časti programu vystúpil chór Svätého Stefana Dečanského, ktorý tohto roku oslavuje 30 rokov pôsobenia.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs