Z návštevy Doc.ThDr. Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV

28.máj 2018

Z návštevy Doc.ThDr. Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV

Vedeckú prácu Doc. ThDr. Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV, Lutherova reformácia a jej vplyv na slovenský národ v dňoch víkendu 26. a 27.mája predstavili v chorvátskej a srbskej reči –  v Soľanoch a v Starej Pazove.

V sobotu 26. mája v Soľanoch bola premiéra knihy Lutherova reformacija i njezin utjecaj na slovački narod za prítomnosti evanjelického a. v. biskupa v Chorvátsku Branka Berića, evanjelických farárov, recenzentov, predstaviteľov katolíckej cirkvi a solianskych cirkevníkov. Samozrejme za prítomnosti samotného autora Miloša Klátika a jeho manželky Oľgy.

Doc. ThDr. Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, vysokoškolský pedagóg na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a autor okolo dvadsať odborných publikácií z náboženstva a cirkevných dejín v nedeľu 27. mája pobudol aj v Starej Pazove. Kázal na službe Božej na Svätú Trojicu o tom ako veriť v trojjediného Boha. V bohoslužbe účinkovala aj jeho manželka Oľga Klátiková, ako aj solianska farárka a staropazovská farárová Svetlana Vojnićová-Feldyová a domáci kňaz Igor Feldy.

 

Klátikova kniha v srbskej reči Luterova reformacija i njen uticaj na slovački narod, zatiaľ v elektronickej podobe (pred prípravou do tlače), bola prostredníctvom video bimu predstavená vo večerných hodinách na starej fare. Zveličili ju svojou prítomnosťou aj cirkevníci z Nového Sadu.

V plnej zborovej sieni Hurbanovskej fary profesor Miloš Klátik prednášal o vplyve Lutherovej reformácie na teológiu a na prejavy slovenskej identity šírením zmien v myslení prostredníctvom slovenských priekopníkov Lutherovej reformácie. V druhej časti svojej prednášky docent Miloš Klátik hovoril na tému Jozef Miloslav Hurban ako teológ a filozof. O knihách v chorvátskej a srbskej reči sa zmienila Svetlana Vojnićová-Feldyová, predkladateľka do oboch jazykov. Srbské vydanie Klátikovej publikácie sa čoskoro očakáva a recenzentom tohto vydania je Kristián Obšust, magister sociálnej antropológie a archeológie, Centra pre skúmanie kolektívnych identít a politickej mytológie.

Novosadský evanjelický farár Vladimír Obšust pochválil snahu generálneho biskupa na Slovensku tunajšej srbskej verejnosti v písomnej forme priblížiť Lutherovu reformáciu a slovenských evanjelikov a vyjadril názor, že by sa Lutherova reformácia bola živšie prelínala s pravoslávnymi (ortodoxnými) Srbmi keby ju v tom nehatili moslimovia Otománskeho cisárstva.

Do hudobného programu sa zapojili novosadský spevácky zbor, chór Tília, a dueto Svetlany Vojnićovej-Feldyovej a Pavla Kadlečíka.

Pri tejto príležitosti v Ústrednom archíve SEAVC boli usporiadané výstavy. V zborovej sieni Archívu bol vyložený výber publikácií slovenských evanjelických superintendentov – biskupov a generálnych biskupov na Slovensku, v bývalej Juhoslávii a v Srbsku z 18., 19., 20. a 21.storočia. Vo výstavnej miestnosti prvý raz uzreli svetlo rukopisy, listy, fotografie a výstrižky novín z pozostalosti prvého biskupa SEAVC v Juhoslávii, Adama Vereša.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs