Misijný deň v Hložanoch

19.sep 2016

Misijný deň v Hložanoch

Farárky a farári báčskeho seniorátu s biskupom Samuelom Vrbovským

Farárky a farári báčskeho seniorátu s biskupom Samuelom Vrbovským

Na pravé poludnie, po ukončení Misijných služieb Božích Báčskeho seniorátu v Hložanoch, v porte evanjelického a. v. chrámu Božieho zasadili strom na pamiatku reformácie. Kostol bol celkom naplnený a plné boli i srdcia veriacich zo všetkých ev. cirkevných zborov v Báčke, ktorí v nedeľu 18. septembra boli účastníkmi oboch udalostí.

Hložiansky spevokol

Hložiansky spevokol

Prítomných v chráme Božom privítal miestny kňaz Jaroslav Kopčok a pozdravné slová povedal senior báčsky a farár selenčský Vladimír Valent. Kázeň Božieho slova s modlitbou predniesla a apoštolské požehnanie udelila farárka cirkevného zboru v Silbaši Jasmina Kotasová-Medveďová. Biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuel Vrbovský pozdravujúc cirkevníkov o. i. pripomenul, že treba žiť v svornosti, podľa prikázaní Ježiša Krista. Záverom služieb Božích on vykonal aj Áronovské požehnanie.

Spevokol Credimus

Spevokol Credimus

Okrem domáceho spevokolu pod vedením kantora Rastislava Dudáša, vystúpilo aj dueto Martina BartošováDarko Pavaji ako i spevokol Credimus pod vedením profesorky a riaditeľky Gymnázia Jána Kollára v Petrovci Anny Medveďovej.

Po ukončení služieb v chráme, sadenicu Borovice čiernej čiže tzv. strom reformácie zasadili biskup Vrbovský, senior Valent a farár Kopčok. Pri nedávno obnovenom pamätníku obetiam I. a II. svetovej vojny pred kostolom príležitostne zaspieval spevokol Credimus.

Martina Bartošová a Darko Pavaji

Martina Bartošová a Darko Pavaji

Roku 2017 uplynie 500 rokov od uverejnenia téz teológa Martina Luthera vo Wittenbergu. Tam, povedal biskup Vrbovský, v osobitnej záhrade už zasadili väčší počet stromov pripomínajúcich reformáciu a od vlani tam rastie aj strom SECAV.

Strom reformácie zasadili pred ev. kostolom

Strom reformácie zasadili pred ev. kostolom

Stromy reformácie vo Wittenbergu by mali zasadiť všetky cirkvi pôsobiace v rámci Luteránskeho zväzu. S cieľom zachovania pamiatky na významnú udalosť, pribudol aj Strom reformácie v porte ev. kostola v Hložanoch.

Po absolvovaní služieb Božích a výsadby Stromu reformácie hložianski cirkevníci sa so svojimi hosťami pobavili pri obede v loveckom dome. Pri družných rozhovoroch ale aj v speve cirkevných pesničiek a pri spoločných modlitbách. Akiste si všetci účastníci na krásny Misijný deň budú trvale spomínať.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs