Výzva na účasť na 48. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… 2018

21.mar 2018

Výzva na účasť na 48. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… 2018

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov spolu s ďalšími organizátormi festivalu vyzývajú folklórne súbory, spevácke skupiny a orchestre, aby sa zúčastnili 48. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

Kritériá festivalu:

– Právo účasti na festivale majú predstavitelia kultúrno-umeleckých spolkov (KUS), kultúrno-osvetových spolkov (KOS), domov kultúry (DK), miestnych organizácií Matice slovenskej v Srbsku (MOMS), gymnázií a iných kultúrnych ustanovizní a spolkov, ktoré pestujú slovenský folklór.

– Právo účasti na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… majú súbory s nasledujúcimi zložkami: ženská spevácka skupina; dievčenská spevácka skupina, mužská spevácka skupina, chlapčenská spevácka skupina, miešaná spevácka skupina, orchester a tanečná skupina. Pri hodnotení všetkých zložiek sa uprednostňuje pôvodný slovenský vojvodinský materiál.

Súbory môžu na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… vystúpiť:

– maximálne s tromi speváckymi skupinami

– s dvomi tanečnými skupinami, ak sú vekovo rozdielne: mladšia a staršia tanečná skupina, ak vystúpia v dvoch rozdielnych kategóriách tancov. Súbor, ktorý vystupuje so spracovaným zvykom alebo obyčajou, nemá právo na výstup s inou tanečnou skupinou,

– s orchestrom.

Trvanie jednotlivých vystúpení na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj…:

– trvanie výstupu tanečných skupín je maximálne 6 minút,

– maximálne trvanie spracovaného zvyku alebo obyčaje je 12 minút,

– maximálna dĺžka vystúpenia speváckych skupín je 4 minúty,

– maximálna dĺžka vystúpenia orchestrov je 4 minúty.

– Súbory nemôžu dva roky za sebou účinkovať na festivale s tými istými vystúpeniami.

Účastníci festivalu sú povinní svoje vystúpenia zladiť s kritériami festivalu. V prípade, že sa účastníci nedodržia určených pravidiel účasti na festivale, odborná porota ich vystúpenie vyradí zo súťažnej časti festivalu

Odborní pracovníci v ustanovizniach, v spolkoch alebo v združeniach majú najneskoršie do 3. mája 2018 zaslať vyplnenú písomnú prihlášku na festival.

Prihlášku na účasť nájdete na linku: http://www.slovackizavod.org.rs/konkursi/pregled/16601 musí byť v súlade s Pravidlami festivalu. Všetko si môžete naštudovať na portáli Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs v rubrike Výzvy/Výzva na účasť na 48. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… 2018.

Písomné prihlášky treba zaslať na mailovú adresu ÚKVS: office@slovackizavod.org.rs, ustavprekulturu@gmail.com a poštou na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Ul. Njegošova 16/II/7

21 000 Nový Sad

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs