Seminár pre vychovávateľov a učiteľov v Petrovci

12.máj 2018

Seminár pre vychovávateľov a učiteľov v Petrovci

Včera popoludní na dvoch lokalitách: v Gymnáziu Jána Kollára a v Predškolskej ustanovizni Včielka štartovali dvojdňové semináre pre učiteľov a vychovávateľov, ktoré v Petrovci usporadúva Univerzita Komenského z Bratislavy, čiže Centrum ďalšieho vzdelávania.

Riaditeľka GJK Anna Medveďová podotkla, že je tento seminár možnosť vzdelávania, získavania nových poznatkov doma, o čom svedčil aj počet prihlásených záujemcov. V škôlke ich bolo 30 a v GJK zo 50 ľudí. Seminár je dôležitý aj pre zveľaďovanie vyučovacieho procesu v našich škôlkach a v školách.

Potom sa účastníkom seminára v Slávnostnej sieni GJK prihovorila vedúca a jedna z organizátoriek seminára zo Slovenska Mgr. Ľudmila Abelová, manažér vzdelávania Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

Príchod do Petrovca je spôsobom výjazdového metodického vzdelávania mimo Slovenska pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zameranie seminárov je na prierezové témy v edukačnom procese. Tohto roku majú tri cieľové skupiny: materské školy pre ktoré pripravili seminár o folklóre, pre prvý stupeň základných škôl je to príprava na prednes a umelecký prednes a pre druhý stupeň základných a pre stredné školy pripravili mastery larling ako nová téma a informačné technológie ako základ pre každého učiteľa.

Organizátorka Ľudmila Abelová predstavila kolegyne, ktoré budú vedúce seminárov: Ľudmilu Lašákovú pre 1. stupeň ZŠ, Anikó Törökovú pre informatiku, Máriu Onuškovú pre 2. stupeň ZŠ a stredné školy a Beatku Jurákovú pre materské školy. Ďalej sa pracovalo v skupinách podľa stupňa seminára a danej témy.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs