Hlas mladých v Spojených národoch

11.feb 2017

Hlas mladých v Spojených národoch

07-2017ymca-ilicova-osn Aktivisti YMCA Serbia v Báčskom Petrovci pôsobia nielen v miestnych rámcoch, ale sa zapájajú aj do širších aktivít.

Je to pochopiteľné, keďže ide o pobočku celosvetového združenia YMCA (Young Men’s Christian Association), ktorá má na všetkých kontinentoch spolu okolo 10 miliónov členov.

Ako predstavitelia YMCA petrovskí mladí lídri už pobudli v Spojených národoch na podujatiach ohľadom klimatických zmien, na konferenciách venovaných environmentalistike a európskym regiónom. Zároveň sa školili na európskych a celosvetových seminároch.

Petrovská rodáčka Ivana Ilićová po skončení štúdia marketingovej komunikácie a reklamy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre určitý čas bola riaditeľkou Slovenského vojvodinského divadla. V súčasnosti je generálnou tajomníčkou YMCA Serbia.

 

Na pôde OSN v New Yorku

Začiatkom tohto roku spolu s Martinou Vitézovou mala česť vystupovať na pôde OSN v New Yorku v USA.

Dostala totiž možnosť uzavrieť svetové fórum, na ktoré ich pozval predseda Ekonomickej a sociálnej rady OSN Frederic Musiiwa Makamure Shava.

07-2017ymca-vsetci

V YMCA delegácii na ECOSOC fóre OSN boli štyria mládežníci z Balkánu. Medzi nimi Ivana Ilićová a Martina Vitézová (2. a 3. sprava)

– Ekonomické a sociálne fórum Spojených národov je priestor kam najväčšie mládežnícke organizácie a členské krajiny OSN môžu poslať svojich predstaviteľov, aby viedli otvorený dialóg na témy tykajúce sa 17 Cieľov udržateľného rozvoja z Agendy 2030, ktoré sa priamo tykajú budúcnosti mladých. – Tými slovami odpovedá na otázku slečna Ilićová a pokračuje: – Je to celosvetové fórum mladých ECOSOC, ktoré sa týka globálnych ekonomických a sociálnych problémov. Konalo sa 30. a 31. januára 2017 v sídle OSN. Pozvanie na Fórum prijala Svetová YMCA, ktorú si hodne vážia. Preto, že je najväčšou a najstaršou mládežníckou organizáciou na svete, ktorá každodenne pomáha mladým. Od predsedu ECOSOC Fóra som dostala osobné pozvanie a všetky náklady s cestou a pobytom v Amerike som mala hradené.

– Počas tých dvoch dní sme sa zaoberali témami, ktoré sa týkajú mladých, predovšetkým z ekonomickej a sociálnej oblasti. Spracovali sa témy zamestnávania, životného prostredia, poľnohospodárstva, rodovej rovnosti a ako znížiť chudobu. Všetky patria do udržateľného kódu, ktoré formulovali Spojené národy. Osobne som sa zapájala do tém týkajúcich sa zamestnávania mladých, – vysvetlila Ivana náplň konferencie a doložila: – Z OSN pozvali predstaviteľov všetkých štátov – zo Srbska sa zúčastnil minister Udovičić – a predstaviteľov svetových mládežníckych organizácií. Osobne som sedela medzi predstaviteľmi vlády USA a Anglicka, lebo zorganizovali to tak, aby mladí mali priamy kontakt s vedúcimi svetovými politikmi.

 

Zatvárací prejav na Fóre

– Na samotnom pódiu nás bolo 7 mladých a bolo aj ďalších poslucháčov v publiku. Organizátor ma vyzval, aby som na tomto fóre mala vlastný príspevok. Bola som poctená, že organizátor môj prejav zaradil ako zatvárací, čo bolo po prvýkrát, že jeden mládežník uzatvoril toto významné podujatie, – povedala Ivana Ilićová.

ivana

Ivana Ilićová na pôde OSN v New Yorku

V príhovore som hovorila o význame dobrého edukačného systému. Vzdelávanie umožňuje mladým sa stať nezávislými, stabilnými, bezpečnými a mať materiálnu istotu a zmysluplný život. Žiaľ, edukačné systémy vo väčšine krajín, neodpovedajú na potreby mladých a hlavne na zmeny, ktoré prináša globalizácia. Neexistuje spona medzi školou a trhom práce. Preto, problémom nízkej zamestnanosti dnes nie je nedostatok práce, ale nedostatok ľudí so správnymi vedomosťami, kompetenciami a zručnosťami, ktorí by mohli poplniť voľne pozície. Mladí lídri, mládežnícke organizácie a mimovládne organizácie už konajú a realizujú programy a aktivity siahajúce k vyriešeniu cieľov udržateľného rozvoja. Menia životy svojich rovesníkov a nosia cele generácie vpred, odpovedá Ivana na otázku o obsahu jej príspevku.

V pokračovaní som hovorila, že sa štát na mladých pozerá iba ako na voličov namiesto ako na obrovský zdroj, ktorý by mal byť zapojený a podporovaný hrať hlavná rolu v zlepšovaní tohto sveta. Vyzvala som štáty a inštitúcie, aby konali spolu s mladými. Aby sme z globalizácie vytvorili udržateľnú ekonomiku, moderné edukačné možnosti, zveľadili medzinárodné vzťahy a vytvorili nový svet so silnou mládežou, – spresňuje táto agilná mládežníčka. Náš rozhovor uzaviera slovami: – Navrhla som, aby sa formovala permanentná štruktúra alebo fórum pre mladých v systéme OSN.

Foto: z archívu YMCA Serbia

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs