Hložianski poľnohospodári snemovali

2.feb 2019

Hložianski poľnohospodári snemovali

Včera večer snemovali členovia Združenia poľnohospodárov Hložany. Podali správu o činnosti a finančnú správu za rok 2018. Zvolili nové predsedníctvo a prijali plán práce a finančný plán na bežný rok.

Pracovné predsedníctvo. Snímka: Vladimír Tkáč

Úvodom výročnej volebnej schôdze zhromaždenia ZPH do pracovného predsedníctva zvolili Ondreja Bartoša (ktorý potom viedol schôdzu a podal správu o činnosti), Jána Pagáča, Máriu Šeprákovú (poskytla údaje o stave v pokladni). Účtovník Juraj Takáč hovoril o príjmoch a výlohách v uplynulom roku.

Úspešné podujatia

Aj vlani ZPH pracovalo úspešne, hoci so zníženým počtom členov. Začiatkom predchádzajúceho roka usporiadali osem prednášok. Následne nepriaznivého počasia úpravu poľných ciest absolvovali v polovici mája. Predtým v apríli zorganizovali úspešný Festival kvetín a 20. júla zrealizovali najmasovejšie podujatie – Deň zeleniny. Okrem súťaže o najkrajšie upravené stánky a najťažšie druhy zeleniny, nevystala ani súťaž vo varení fazule. Zúčastnilo sa jej 35 jednotlivcov a kolektívov.  

ZPH vlani vo februári usporiadalo vydarenú Sedliacku zábavu, keďže „prostriedky získané na nej sú hlavný prameň financií.“ Jeho členovia sa podieľali aj na prípravách FF Tancuj, tancuj… a zúčastnili sa viacerých gastronomických podujatí: Zlatý kotlík a Vianočný trh v Hložanoch, Kupusijada vo Futogu a inde.   

Výsledok volieb

Záber z vlaňajšieho festivalu kvetín

Po schválení správy o činnosti, hospodárení a finančnom stave v pokladni, nasledovali voľby. Predsedníctvo aj počas nasledujúcich štyroch rokov bude pracovať v zložení: Samuel Rojka (predseda), Ondrej Bartoš (podpredseda), Ján Pagáč (tajomník), Mária Šepráková (pokladníčka) a Vladimír Bažaľa (informovanie).

Vo výkonnom výbore z doterajších členov zostali: Daniel Valentík, Pavel Parkáni, Ján Dovičin, Martin Macko, Ján Parkáni, Juraj Semartonský a zvolení boli aj traja noví a mladí členovia: Ján Haška, Ján Šepši a Daniel Martuliak.

Dozorný výbor tvoria: predseda Jaroslav Štajfer a členovia Pavle Mravík a Ján Korčok.

Čo ďalej?

Dohovor pred rovnaním ciest v máji 2018

Od 17. januára sa hložianski poľnohospodári zúčastňujú prednášok. Tie budú pokračovať aj na budúci týždeň – v utorok, stredu, štvrtok a piatok – vo večerných hodinách v kaviarni Pod lipami. Už o dva týždne ZPH zorganizuje Sedliacku zábavu – 16. februára v Loveckom dome.

Keď dovolia poveternostné podmienky, usporiadajú tradičné rovnanie ciest, potom Festival kvetín a Deň zeleniny. Medzi tieto dve už dobre známe podujatia vsunú aj akciu Jahoda fest (dátum spresnia neskoršie). Členovia ZPH sa zúčastnia niektorých gastronomických a iných podujatí, vrátane veľtrhov.

Ako zakotvili vo finančnom pláne na rok 2019 – na tieto a iné aktivity by potrebovali úhrnne 1 120 000 dinárov. Rátajú predovšetkým s vlastnými zdrojmi, čiže so ziskom 300 000 din. zo zábavy, 350 000 z Dňa zeleniny a 50 000 z Festivalu kvetín. Z pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vodohospodárstvo očakávajú 150 000 din., a toľko by im stačilo aj z rozpočtu obce Báčsky Petrovec. Očakávajú tiež 70 000 din. od sponzorov.

Členské na rok 2019 zostalo nezmenené a vynáša 500 dinárov na rok.  

Pozvaní boli, neprišli…

Den zeleniny – zdroj zárobku

Výročnej volebnej schôdze sa zúčastnilo približne 70 členov ZPH, zástupcovia poľnohospodárskych združení z Báčskeho Petrovca, Futogu, Kysáča a Selenče. Boli prítomní aj predstavitelia hložianskych spolkov a združení, ako i predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Pavel Žembery.

Pozvaniu znovu nevyhoveli zástupcovia obce Báčsky Petrovec. Takže nemal kto odpovedať o. i. na otázku, kde sa podelo 4,5 milióna dinárov, ktoré vraj rezortný pokrajinský sekretariát pridelil hložianskym poľnohospodárom…

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs