Komunitné organizovanie ako cesta pomoci ľuďom bez domova

11.feb 2013

Účastníci seminára

Téma „Možnosti pomoci ľuďom bez domova” rezonuje v médiách takmer denne. Na neformálnom stretnutí v charite sa slovenskí sociálni a komunitní pracovníci i pracovníčky dozvedeli viac o metódekomunitného organizovania, ktorá môže byť cestou k riešeniu otázky bezdomovectva.

Začiatkom februára sa v priestoroch Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v Bratislave uskutočnilo neformálne stretnutie zástupcov a zástupkýň mimovládnych organizácií na tému Možnosti pomoci ľuďom bez domova.

Koalícia mimovládok na pomoc bezdomovcom

Svoje organizácie a vízie na podujatí predstavili Radovan Gumulák (SKCH), Juraj Barát (DePaul Slovensko), Sergej Kára a Peter Adam z OZ Vagus, prior Ján Karlík (Milosrdní bratia), Zuzana Pohánková za NotaBene. Tieto združenia patria do neformálnej koalície desiatich mimovládok, ktorej vznik bol reakciou na krízovú situáciu zo zimy 2005/2006, keď na následky podchladenia v tuhých mrazoch zomrelo v uliciach hlavného mesta dvadsať bezdomovcov.

Stretnutie v charite iniciovali Božena Baluchová a Veronika Střelcová, ktoré sú zapojené do výmenného programu medzi Bulharskom, Maďarskom, Rumunskom, Slovenskom a USA s názvom Building grassroots democracy in minority communities. Tento program koordinuje Dr. Elizabeth Bálint s cieľom predstaviť a implementovať v Európe (predovšetkým v práci s menšinami a zraniteľnými skupinami) komunitné organizovanie.

 Výmena americko-slovenských skúseností

Najviac otázok počas stretnutia kládla americká hostka – komunitná organizátorka Rachel Leonor Ramirez z organizácie, zameranej na pomoc ľuďom bez domova: Chicago Coalition for the Homeless. Zaujímalo ju, ako sa chápalo bezdomovectvo pred rokom 1989 a ako ho spoločnosť vníma dnes.

Pani Ramirez opísala úspešné (bezdomovectvo riešiace) kampane v meste Chicago, kde je z troch miliónov obyvateľov takmer stotisíc bez domova. Zaujímala sa aj o to, ako aktívni sú v boji za zlepšenie svojich životných podmienok samotní bezdomovci a bezdomovkyne na Slovensku.

Tréning o komunitnom organizovaní na Slovensku

Americká hostka prítomným zdôraznila, že „metóda komunitného organizovania je finančne nenáročná – nespočíva totiž v sociálnej práci, advokácii, ale v lepšom poznaní ľudí v priestore, v ktorom spolu žijeme. Keď ľudia v dialógu nájdu k sebe dôveru, ľahšie dokážu zadefinovať potreby aj problémy, ktoré viacerých v komunite trápia.” Potom už je dôležité objaviť silu organizovania – nechať verejne zaznieť svoj hlas, stretávať sa a nachádzať spoločne cestu zmeny k lepšiemu.

Jedným zo záverov neformálneho stretnutia na pôde SKCH bol záujem zo strany účastníkov a účastníčok, aktívne sa angažujúcich v otázkach riešenia bezdomovectva – objaviť pozitíva metódy komunitného organizovania a zakomponovať ich do ich práce v konkrétnej komunite. Ich záujem sa pretavil do akcie – zorganizovať tréning komunitného organizovania, ktorý by viedol Chuck Hirt – americký lektor z Centra komunitného organizovania v Banskej Bystrici. Práve toto by mohla byť jedna z ciest pomoci ľuďom bez domova.

SKCH

Foto: CKO

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs