Kovačické gymnázium bude mať nútenú správu?

9.máj 2016

Kovačické gymnázium bude mať nútenú správu?

V prípade, že sa do stredy, resp. do štvrtku nedorieši inak, Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici bude mať nútenú správu. O tomto, ale aj o iných citlivých zaležitostiach v oblasti vzdelávania a úradného používania jazyka a písma dnes rokovala Výkonná rada Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Politické násilie v školstve v Kovačickej obci?

Na schôdzi Výkonnej rady NRSNM v Novom Sade, ktorá súrnym postupom bola zvolaná na dnes, členovia tohto orgánu diskutovali o pálčivých situáciách v kovačickom gymnáziu, ale aj o nekaždodennom prípade, ktorý vznikol v Základnej škole maršala Tita v Padine.

Goran Herling v rozhovore s novinármi (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Goran Herling v rozhovore s novinármi (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

– Pálčivá situácia v kovačickom gymnáziu vznikla v dôsledku politického násilia na žiakoch, učiteľoch a rodičoch viacnárodnostného gymnázia, ktorého nehatený priebeh činnosti a predovšetkým normálny vyučovaco-vzdelávací proces sa stáva otáznym, keďže mandát úradujúceho riaditeľa vyprší už v stredu, 11. mája, a my ešte stále nemáme doriešené kto od štvrtku preberie riadenie našej školy, – hovorí aktuálny úradujúci riaditeľ gymnázia Goran Herling, ktorý tiež bol prítomný na dnešnej schôdziVV NRSNM.

Aj napriek tomu, že k výberovému konaniu pristúpili včasne a podľa zákona, a že sa na súbeh prihlásili dvaja kandidáti, kovačické gymnázium sa nachádza na krok od uvedenia nútenej správy zo strany pokrajinského sekratariátu pre správu, vzdelanie a národnostné menšiny.

– Ná subeh sme sa prihlásili dvaja kandidáti a dvojtretinová väčšina členov učiteľskej rady dôveru preukázala mne. Toto rozhodnutie školského kolektívu získalo aj pozitívnu mienku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, takže schválenie rozhodnutia o voľbe riaditeľa zo strany Školského výboru mala byť iba formálna vec, – vysvetľuje Herling.

Ale k rozhodnutiu o voľbe riaditeľa dodnes neprišlo, ako tvrdí Herling,  pre neregulárny, politický vplyv, nátlak a vyhrážanie sa niektorým členom školského výboru, hoci sa schôdza uskutočnila 11. apríla. Ako Herling povedal, školský výbor v neúplnom zložení so štyrmi hlasmi podporil jeho protikandidáta, kým traja hlasovali za nášho spolubesedníka. – Za úplný úspech kandidáta potrebné je získať 5 hlasov z úhrnného počtu 9, čo znamená, že toto kolo výberového konania nebolo úspešné.

Podľa slov úradujúceho riaditeľa kovačického gymnázia, školský výbor v neúplnej zostave sa stretol ešte raz, a to v stredu 4. mája s cieľom doriešiť nič dobrého veštiacu situáciu. – Avšak, na schôdzi väčšina prítomných akoby inštruovane neschválila ani len rokovací program, takže automaticky sa o ničom nemohlo rokovať. V prípade, že sa do stredy nič revolučné neudeje, pokrajinský sekretariát pre správu, vzdelávanie a národnostné menšiny bude donútený zaviesť nútenú správu.

Predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Katarína Melegová-Melichová s poľutovaním konštatovala, že počas jej takmer 40-ročnej aktívnej činnosti v našom menšinovom spoločenstve sa s politizáciou našich osvetových inštitúcií  predtým nikdy nestrela. Členovia Výkonnej rady NRSNM zrejme prekvapení z uvedeného prípadu kovačického gymnázia, predsa zaujali stanovisko.

Podľa záveru rokovacieho bodu na tému kovačického gymnázia, Výkonná rada NRSNM pokrajinskému tajomníkovi pre vzdelávanie kvôli nehatenému a bezproblémovému ukončeniu školského roka navrhne, aby doterajšieho úradujúceho riaditeľa vymenovali aj za budúceho úradujúceho a to do vymenovania nového riaditeľa, keďže by sa nový súbeh na riaditeľa mal vypísať už v túto stredu.

Redakcii Hlasu ľudu sa zatiaľ nepodarilo prísť po oficiálne komentáre na uvedenú situáciu od predstaviteľov školského výboru, lokálnej samosprávy, ba dokonca ani od príslušného pokrajinského sekretariátu.

Prípad padinskej školy

^461F6AAFE0C45E0EED22E7BD9DE14A18950C70EB98375923ED^pimgpsh_fullsize_distr-279x300Okrem toho, na schôdzi sa dnes rokovalo aj o nanajvýš “čudnej” situácii v padinskej základnej škole, v ktorej v konkurznej procedúre voľby nového riaditeľa školy, doterajší úradujúci riaditeľ Miroslav Jurica, ktorý zároveň podal prihlášku na súbeh, podal demisiu na riaditeľské miesto a odstúpil od súbehu.

Podľa informácií, ktoré podala koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, školský výbor tamojšej školy na poslednú chvíľu zvolil úradujúcu riaditeľku a ňou sa stala Mária Galasová, ktorá sa tiež uchádzala o riaditeľskú funkciu na súbehu.

– V tomto prípade sa zdá, že sa porušili niektoré zákonné predpisy. Okrem iného, podľa našich zistení padinský školský výbor má nových členov, hoci od NRSNM nepožiadali o mienku, o ktorú sú záväzný požiadať, keďže padinská základná škola je jediná jednorečová slovenská škola, a tým pádom je vyhlásená za inštitúciu osobitného významu zo strany NRSNM, – vysvetlila na schôdzi Zolňanová.

Výkonná rada k tomuto bodu zaujala stanovisko, podľa ktorého pokrajinskej osvetovej inštitúcii navrhnú, aby preskúmala situáciu v Padine a prípadne informovali NRSNM o výsledkoch jej konania.

Občianska iniciatíva Kysáč podala sťažnosť na dedinskú matrikárku

Do tretice Výkonná rada rokovala o občianskej iniciatíve Kysáča, ktorá 20. apríla podala sťažnosť Mestskej správe pre všeobecné záležitosti mesta Nový Sad vzťahujúcu sa na prácu matrikárky Vlasty Brnovej.

Kysáč (Foto: internet)

Kysáč (Foto: internet)

Vo svojej sťažnosti okrem iného ako základnú pripomienku uviedli, “že uvedená pracovníčka viackrát odmietla vystaviť príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny dvojjazyčné doklady, na čo majú právo vyplývajúce z Ústavy Republiky Srbsko a Zákona o úradnom používaní jazykov a písem, nakoľko je na území mesta Nový Sad slovenčina úradným jazykom”.

Totiž táto občianska iniciatíva, ktorú svojim podpisom podporilo viac ako 400 Kysáčanov, požiadala Mestskú správu pre všeobecné záležitosti Mesta Nový Sad, aby v rámci svojich oprávnení konala a odvolala z funkcie matrikárku Vlastu Brnovú. Výkonná rada NRSNM podporila iniciatívu, ale predtým túto záležitosť predostrie pred členov Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, ktorí by sa k iniciatíve mali vyjadriť prv než sa o tomto vyjadruje Výkonná rada.

Slovenské národné slávnosti by mali byť pod záštitou Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

logo-predsednictvo-slovenska-v-rade-europskej-unie-nestandard1Slovenská republika bude v druhom polroku 2016 predsedať Rade EÚ, kde sú zastúpené členské štáty. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky stanovilo možnosť aktívne zapojiť občanov do predsedníctva, ako aj vyzdvihnúť výnimočné projekty v rámci predsedníctva.

V tom zmysle Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí navrhol  Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, aby z postu spoluorganizátora  Slovenských národných slávností v Srbsku žiadala záštitu Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie nad týmto vrcholovým podujatím Slovákov v Srbsku.

Členovia Výkonnej rady NRSNM tento návrh schválili, a podporu zahlásili aj ďalší dvaja spoluorganizátori a to Matica slovenská v Srbsku a Obec Báčsky Petrovec.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs