Minuloročné úspechy ako základ

28.jan 2015

Minuloročné úspechy ako základ

– Podujatia ženských spolkov sú svojráznym vojvodinským brandom, – poznamenal tajomník Miroslav Vasin.

– Podujatia ženských spolkov sú svojráznym vojvodinským brandom, – poznamenal tajomník Miroslav Vasin.

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE HOSPODÁRSTVO, PRÁCU A RODOVÚ ROVNOSŤ

Minulý rok, všeobecne poznačený krízou, bol náročný pre všetky pokrajinské sekretariáty a ako tajomník Miroslav Vasin povedal, krízu možno najviac pocítili odvetvia, ktoré sa zaoberajú hospodárstvom a ekonomickými tokmi. Napriek všetkým ťažkostiam Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť má, podľa neho, za sebou úspešný rok a zrealizoval 92 % plánovaného rozpočtu.

„V minulom roku sme spolu s lokálnymi samosprávami zamestnali viac ako 3 500 osôb, podnikateľom, malým a stredným podnikom sme umožnili zadováženie nevyhnutného zariadenia, dôležité investície sme realizovali aj v oblasti infraštruktúry, bezpečnosti vo výchovno-vzdelávacích ustanovizniach,“ hovorí tajomník Vasin. „Podarilo sa nám zrealizovať prvú časť projektu výstavby železničnej trate Segedín – Baja, ktorá jednou časťou prechádza cez teritórium Vojvodiny, v oblasti elektronických komunikácií zrealizovali sme konkurz na udelenie subvencií lokálnym samosprávam na spolufinancovanie projektov v oblasti elektronických komunikácií a informatickej spoločnosti vo výške viac ako 23 miliónov dinárov. Vďaka tomuto konkurzu štyri lokálne samosprávy budú mať na 21 lokalitách bezplatný internet, desať lokálnych samospráv bude mať videodozor na 23 križovatkách a až 34 výchovno-vzdelávacích ustanovizní v 16 lokálnych samosprávach budú monitorované videodozorom. Veľký dôraz sme kládli aj na integrovanie príslušníkov rómskej populácie, výsledkom čoho je zvýšenie počtu Rómov na stredných školách a fakultách Univerzity v Novom Sade. Keď ide o sektor pre rodovú rovnosť, kľúčovými aktivitami sú predovšetkým prevencia násilia na ženách a ich ochrana, zveľadenie rodovej rovnosti a postavenia žien vo vidieckych oblastiach a ekonomické posilnenie žien.“

Pravdaže, sekretariát bude pracovať aj v tomto roku na početných projektoch. Budú pokračovať v podpore rozvoja podnikateľstva, malých a stredných podnikov, ako aj v podpore zachovania združení a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú starými remeslami. Jeden z dôležitejších projektov, ktorý sekretariát začal v minulom roku, v tomto by sa mal aj úspešne zrealizovať. Ide o konkurz na kúpu domov vo vojvodinských dedinách pre manželské a nemanželské páry z územia Vojvodiny. Konkurz bol otvorený do 15. januára a ako tajomník Vasin informoval, na konkurz prišlo 351 prihlášok, avšak možnosť dostať dom bude mať iba 40 párov. S týmto projektom budú pokračovať aj v nadchádzajúcom období a na tieto účely je vyčlenených ďalších 40 miliónov dinárov.

Okrem zaplánovaných aktivít na tento rok zaujímalo nás aj to, akú spoluprácu majú s republikovou vládou. „Komunikácia medzi nami a republikovou vládou jestvuje, bez ohľadu na to, že sa stále vytvára pocit, akoby sme na tej relácii mali nepretržité problémy,“ hovorí Vasin. „Niektoré naše aktivity si nevyžadujú priamu komunikáciu s vládou Srbska, keďže tie samostatne vykonáva pokrajinská administratíva, ale keď ide o väčšie projekty, napr. z oblasti dopravy alebo vodohospodárstva, tu pokrajinská vláda, čiže jej sekretariáty, nemôžu samostatne pracovať,“ uzavrel tajomník Vasin.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs