Na prahu kultúrnej žatvy

15.jan 2015

Na prahu kultúrnej žatvy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMožno už preháňame s tým, že v každom januári spomíname festival, ktorý takmer polstoročie v posledný januárový víkend otváral kultúrnu žatvu vojvodinských Slovákov, a teraz ho tu niet.

Stretnutie v pivnickom poli sa stalo pohnútkou na otvorenie otázok, ktoré v našej kultúrnej politike treba čím skôr riešiť. Teraz myslíme na spresnenie toho, čo treba urobiť v smere inštitucionalizácie kultúrnych podujatí. Konkrétne tam, kde sme to len chceli takto urobiť, napríklad pri organizácii Slovenských národných slávností, ale zatiaľ plány zostali len vo sfére dohovorov, respektíve tam, kde to už beží podľa podpísaných zmlúv, ale sa zjavili nedopovedané veci, ktoré celý projekt brzdia. Pekne si počínali členovia bývalého zloženia Výboru pre kultúru NRSNM, keď v máji realizovali tematické zasadnutie, venované iba návrhom pravidiel siedmich festivalov, resp. prehliadok, ktoré Národnostná rada vyhlásila za podujatia s osobitným významom pre vojvodinských Slovákov. Pripomeňme si, o ktoré podujatia ide: Stretnutie v pivnickom poli, Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín, Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď, Folklórny festival Tancuj, tancuj…, Detský folklórny festival Zlatá brána, Festival populárnej hudby Zlatý kľúč a Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí. Členovia vtedajšieho VPK upozornili na jednotlivé články či súbory pravidiel, kde boli terminologické dilemy, prípadne i brzdiace momenty zakotvené v zmluvách o zakladaní a organizácii týchto festivalov. Nastolila sa aj otázka, či sankcionovať podpisovateľa zmluvy, keď sa nepridržiava toho, čo podpísal, teda nespĺňa záväzky, ktoré podpisom prebral na seba. Dosť vecí sa tam v máji posunulo napred, ale treba si ich dopovedať.

Ďaleko je vlaňajší máj a pri súvahe kultúrnych dianí v uplynulom roku kvitovali sme, že všetky naplánované festivaly a prehliadky – vrátane týchto sedem – boli realizované. Až na spomenuté – kedysi januárové – Stretnutie v pivnickom poli všetky prebiehali v určenom a ustálenom termíne. Predjubilejný 49. „pivnický“ festival prebiehal v novembri, o jubilejnom 50. sa organizátori už vtedy zmienili, že bude v máji, keď bude jubilovať aj hostiteľský spolok, ktorý sa teraz volá SKUS Pivnica. Teda január bol celkom vyradený z kombinácie. Ale aj tak nám je stále v podvedomí… Veď toľké roky mnohé aj rodinné záležitosti boli zlaďované s posledným januárovým pivnickým festivalovým víkendom…

Nuž ideme ďalej. V ústrety máju, májovým festivalom, ale aj v ústrety všetkým ostatným podujatiam. S nádejou, že sa vždy nájde štedrá pomocná ruka, lebo organizácia veľkých podujatí nie je ľahká, ani lacná, a inak to už ani nebude. Keď ide o tých sedem festivalov, tvrdo čakáme i na konkrétne kroky z NRSNM. Sú to plány jednotlivých komisií nového Výboru pre kultúru NRSNM s finančným podkladom, ktoré následne prerokuje sám výbor, potom i Národnostná rada. S konkretizáciou finančnej pomoci ľahšie sa dýcha. Aj organizuje kultúrna akcia.

Anna Francistyová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs