Najviac pozornosti venovali Progresu

4.apr 2013

Na desiatom zasadnutí báčskopetrovského lokálneho parlamentu koncom marca výborníci prerokovali desať bodov rokovacieho programu. Najdlhšia diskusia sa viedla o správach Verejného komunálneho podniku Progres v Báčskom Petrovci.

Na začiatku zasadnutia schválili iniciatívu výborníkov z Maglića k schváleniu predbežného návrhu uznesenia o zavedení samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić na obdobie od 1. augusta 2013 do 31. júla 2018, ako aj o forme a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov. Po posúdení a schválení finančnej správy za rok 2012 Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci na rad sa dostali správy komunálnych podnikov z územia obce. Bez rozpravy schválili správy o práci a finančné správy Verejného podniku pre komunálno-bytové práce Komunalac Maglić a Gloakvalis z Hložian. Schválili aj  program hospodárenia podniku Komunalac a plán práce podniku Gloakvalis na bežný rok.

Z lokálneho parlamentu v Petrovci: (vpravo) predseda ZO Rajko Perić

O správe o práci podniku Progres Báčsky Petrovec sa rozprúdila dlhšia rozprava, v ktorej okrem iného povedali, že správa obsahuje veľmi málo textu a málo informácií pre taký podnik, akým je Progres. Správy o vodovode, kanalizácii, odvoze smetí sú podané iba niekoľkými vetami. Odznela i otázka, či arzén obsahuje iba voda z vodovodu v Kulpíne, alebo aj tá v Petrovci. Riaditeľ Progresu Vladimír Turan povedal, že v Petrovci voda obsahuje dovolené množstvo arzénu, kým v Kulpíne obsahuje o 18 percent viac. Výborník Karol Werle poukázal na to, že ekologické studne ako spôsob zadovažovania pitnej vody, ktoré sú také vychválené aj v Kulpíne, aj v Petrovci, sú vlastne zastarané, takže by sa nemali toľko propagovať. Ďalej poukázal, že vystavať továreň zdravej pitnej vody iste nie je ľahko, ale podľa jeho mienky aj vedenie obce by malo viac na tom pracovať, lebo otázka pitnej vody je životne dôležitá pre občanov. Progres v tomto roku plánuje zvýšiť ceny komunálnych služieb o 15 percent, čo občania tejto obce – ako povedal K. Werle – musia vedieť. Výborník a predseda Rady MS B. Petrovec Ján Brna povedal, že ho teší, že sa konečne v parlamente začalo hovoriť o pitnej vode a vyjadril nádej, že sa na tomto pláne niečo aj urobí. Výborník a pokrajinský poslanec Ján Bohuš povedal, že je rekonštrukcia vodovodných sietí finančne náročná, ale sa na tom pracuje. Diskutovalo sa aj o kanalizácii, o ktorej sa v správe Progresu veľmi krátko píše, pričom ide o veľkú investíciu, ktorá si vyžaduje veľa prostriedkov, a výstavba ktorej v B. Petrovci trvá už roky. Predseda ZO Rajko Perić informoval, že je na kanalizáciu v Maglići pripojených už 600 domácností a o niekoľko mesiacov kanalizácia v tejto osade bude dokončená. Vedenie obce nedávno podpísalo zmluvy o zabezpečení ďalších prostriedkov na kanalizáciu v Báčskom Petrovci a Maglići. Výborníci sa v rozprave neraz pozitívne zmienili o neľahkej a svedomite vykonávanej práci robotníkov Progresu v teréne. Správy o práci a plány VKP Progres výborníci schválili.

Zhromaždenie obce zvolilo predsedu a členov Rady pre verejnú bezpečnosť Obce B. Petrovec. Z funkcie úradujúceho riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov najprv uvoľnili a hneď aj znovu zvolili Mr. Pavla Čániho z Kulpína. Z funkcie členky Rady pre mladých uvoľnili Marínu Bohušovú z Petrovca a na jej miesto zvolili Anđelku Nišićovú z Maglića. V záverečnom bode schválili Plán podrobnej regulácie akvaparku v Petrovci. Miroslav Pucovský položil výbornícku otázku o tom, kto objednal a prebral dvojrečové tabule s názvami ulíc, v ktorých sú gramatické chyby.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs