Násilie v rodine na ženách sa nebude tolerovať

7.dec 2018

Násilie v rodine na ženách sa nebude tolerovať

Násilie v rodine na ženách je identifikované a nebude sa tolerovať! Jasný odkaz adresovali nielen obetiam násilia, ale aj násilníkom účastníci dnešnej konferencie Istanbulská konvencia – od zákonov po prax, ktorá sa konala v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Účastníci konferencie takmer celkom naplnili zasadačku Zhromaždenia APV

Organizátorom podujatia, ktoré fókus namierilo na aktuálnu a pálčivú tému nielen našej spoločnosti, bol Pokrajinský verejný obhajca občanov – ombudsman, koordinátor Siete Život bez násilia.

Konferencia mala za cieľ predstaviť výsledky na pláne uplatňovania Istanbulskej konvencie nielen v oblasti zlaďovania domácej legislatívy s európskou, ale – a najmä – v oblasti praktického uplatnenia predpisov. Ukázalo sa, že aby boj proti násiliu bol úspešný, je nevyhnutné neustále vzdelávanie kádrov vo všetkých orgánoch, inštitúciách a službách, ktoré sa riešením násilia zaoberajú. Na to je treba hmatateľnejšia štátna finančná a každá iná podpora.

Čiastkové správy

K dobrému informovaniu poslúžia aj odborné brožúrky

Pozdravné slovo patrilo námestníčke pokrajinského obhajcu občanov Snežane Kneževićovej. Ona zároveň prezentovala prvú národnú správu o uplatnení Istanbulskej konvencie, ktorú vypracovalo koordinačné teleso pre rodovú rovnosť. Tieňovú správu k tejto problematike pripravilo Centrum pre podporu ženám z Kikindy (podala ju Biljana Stepanovová).

V úvodnej plenárnej časti konferencie odznela tiež správa o banke údajov Ministerstva vnútorných vecí hlásení násilia v rodine (informoval Milorad Kalat). Prítomní sa dozvedeli aj o výsledkoch najnovšieho regionálneho výskumu o násilí na ženách v Srbsku Zorana Antonijevićová). Integrovaná odpoveď na násilie na ženách a dievčencoch v Srbsku (Maja Brankovićová – Đundićová) znel názov poslednej témy úvodnej časti podujatia.

Štyri tematické celky

Po prestávke sa účastníci konferencie o násilí na ženách informovali v rámci štyroch tematických celkov. V prvej skupine Slađana JovanovićováJelena Hrnjaková hovorili o násilí na migrantkách a ženách utečencoch.

Nakoniec odzneli závery

V druhej skupine fókus bol na tom, ako o násilí na ženách informujú médiá v Srbsku. Úvodné slová patrili Danici TodorovovejMaši Mileusnićovej.

K téme Individuálne plány ochrany obetí v tretej skupine hovorili Gordana Mirčićová-ČalukovićováMilkica Momčilovová.

Štvrtá skupina vrhla viacej svetla na Trestné skutky prenasledovanie a pohlavné znepokojovanie, ktoré sú nóvum v tunajšej legislatíve. Objasnili ich z viacerých uhlov Vladana Todorićová, Marina IlešováIvana Perićová.

Nakoniec nasledovala druhá plenárka. Referenti jednotlivých skupín odprezentovali závery, ku ktorým dospeli pri debate k jednotlivým segmentom násilia na ženách v rodine. Ešte raz ich prediskutovali a opatrili novými konštruktívnymi postrehmi, ktoré by mali prispieť k činorodejšiemu boju proti bujnejúcemu násiliu v rodine, ktorého obeťami sú predovšetkým ženy a deti.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs