Na Konferencii muzikológov a hudobných odborníkov navrhli ustanoviť Cenu Martina Kmeťa

27.nov 2016

Na Konferencii muzikológov a hudobných odborníkov navrhli ustanoviť Cenu Martina Kmeťa

Dvanásta Konferencia muzikológov a hudobných odborníkov sprítomnila bohaté dielo etnomuzikológa, skladateľa, pedagóga a dirigenta Martina Kmeťa (1926 – 2011).

Pri otvorení i príhovor Jána Slávika, predsedu Výboru pre kultúru NRSNM

Pri otvorení i príhovor Jána Slávika, predsedu Výboru pre kultúru NRSNM

Ďalšiu muzikologickú konferenciu usporiadali včera Hudobná komisia Výboru pre kultúru NRSNM a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Účastníci konferencie si posvietili na všestranné dielo Martina Kmeťa pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. Cieľom bolo nielen zviditeľniť jeho všestrannú hudobnú činnosť, ale aj zhromaždiť výsledky jeho práce pre budúcu knižnú publikáciu.

Môžeme uzavrieť, že už referáty na konferencii sú vzácnym výskumom. Teda už len ich zverejnenie bude vzácnym dokumentačným počinom. Treba však vyhľadávať aj iné zvlášť notové záznamy a iné hudobniny tohto odborníka, ktorý celý život zasvätil výskumu a zveľadeniu piesní vojvodinských Slovákov. Neraz sa aj kriticky zmieňoval o niektorých záležitostiach v našom hudobnom živote.

Spomienkový referát priniesol i bývalý kolega Martina Kmeťa profesor Deneš Fišteš

Spomienkový referát priniesol i bývalý kolega Martina Kmeťa profesor Deneš Fišteš

Na konferencii referátmi prispeli: profesor a skladateľ Deneš Fišteš, dirigent Juraj Ferík, Mgr. art. Kristína Lomenová z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave, hudobná teoretička Mgr. art. Milina Sklabinská, dirigentka Mgr. art. Slovenka Benková-Martinková, ArtD, profesorka slovenského jazyka Ľudmila Berediová-Stupavská a etnologička Mgr. Anna Medveďová-Gašková.

Hovorilo sa o prínose Martina Kmeťa k výskumu slovenskej ľudovej piesne v Starej Pazove, o jeho účasti na našich festivaloch, na vedeckých sympóziách, o jeho pedagogickej práci. Kolegovia hudobníci osobitne vyzdvihli jeho náročný, vyspelý a čistý jazyk v odborných prácach.

Juraj Ferík, dlhoročný spolupracovník Martina Kmeťa, priniesol aj vzácnu korešpondenciu

S cieľom zhromaždiť čím viac hudobnín tohto vzácneho odborníka prítomní na konferencii v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzvali aj potenciálnych spolupracovníkov priniesť ďalšie notové záznamy Martina Kmeťa z terénu do ÚKVS.

Tiež navrhli ustanoviť Cenu Martina Kmeťa, ktorou by sa oceňoval prínos jednotlivcov do hudobného života vojvodinských Slovákov. Pedagógovia navrhli vydať ako doplnenie učebníc hudobnej kultúry na cédečku skladby Martina Kmeťa ako skladateľa alebo upravovateľa.

Skladbu Martina Kmeťa Božská iskra zaspieval zbor zo Šafárika

Skladbu Martina Kmeťa Božská iskra zaspieval zbor zo Šafárika

Úvodom včerajšej konferencie Milina Sklabinská predstavila zborník prác z 11. konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine 2015. Jej témou bola Dramaturgia a manažment hudobných podujatí. Tohtoročnú konferenciu moderovali Milina Sklabinská a Anna Medveďová. Spestrili ju spevom členovia Zmiešaného zboru SKC P. J. Šafárika pod vedením Anny Crveniovej. Zaspievali skladbu Martina Kmeťa Božská iskra, ktorú na text P. J. Šafárika napísal práve pre spevácky zbor tohto spolku. Na záver sa organizátorom a účastníkom poďakovala vdova Danica Kmeťová.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs