Okrúhly stôl v Petrovci o postavení slovenského školstva

12.apr 2017

Okrúhly stôl v Petrovci o postavení slovenského školstva

Výbor pre vzdelávanie NRSNM včera v Gymnáziu Jána Kollára usporiadal okrúhly stôl. Témou stretnutia bol smer, ktorým sa uberá  stredoškolské vzdelanie v slovenskej reči v Srbsku.

Úvodné slovo mala predsedníčka VPVZ Svetlana Zolňanová, ktorá privítala hostí podujatia a konkrétne o situácii v gymnáziach v Petrovci a v Kovačici hovorili riaditeľky slovenských stredoškolských vzdelávacích ustanovizní Anna Medveďová a Tatiana Brtková.

Riaditeľka petrovského gymnázia Anna Medveďová hovorila o snahe zveľadiť a zachovať slovenské gymnázia. Počet žiakov v GJK upáda. Bolo to vidno aj na grafickom znázornení, kde porovnávajúc školský rok 2006/2007, keď  škola mala 396 žiakov s terajším 2016/2017, keď má 223, vidno rapídny pokles.

Teda v roku 2007 bolo 15 tried a teraz ich je 12. V každom ročníku sú dve slovenské a jedna srbská trieda. Vzhľadom na menší počet žiakov aj zamestnanci školy si normu musia dopĺňať mimo GJK. Mísiou a víziou školy je otvoriť nové lákavejšie odbory. Riaditeľka Medveďová hovorila o želaní gymnázia otvoriť počítačový odbor a v návrhu v rámci trojročných odborov je kuchársky odbor. Ktorý odbor v nasledovnom školskom roku otvoria, závisí od povolenia z vyšších inštancií.

Riaditeľka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici Tatiana Brtková sprítomnila situáciu v tejto stredoškolskej ustanovizni. Úhrnne tam majú 11 tried a po slovensky sa vyučuje v jednej triede v každom ročníku. Zamestnanci tohto gymnázia si tiež dopĺňajú normu na iných pracovných miestach. Hovorila o tom, že uvažovali o otvorení poľnohospodárskeho smeru, ale záujem žiakov nebol. Najviacej sa rodičia a žiaci zaujímali o počítačový odbor, takže sa pokúsia orientovať v tom smere, ak to bude možné.

Z Kovačice a Padiny veľa žiakov odchádza na stredné školy na Slovensko, vlani to bolo 16 žiakov. V slovenskej triede gymnázia v Kovačici bývalo kedysi ponad 30 žiakov a vlani  bolo iba 17 prvákov.

Diskusia a závery

V diskusii sa hovorilo o tom, že treba rozmýšľať strategicky a v tom smere ako zatraktívniť slovenské gymnázia, aby prilákali žiakov. Počet žiakov upáda a môže sa stať, že prídeme o obe spomenuté gymnázia v budúcnosti.

S návrhmi otvoriť počítačové, či kuchársky odbor sa niektorí diskutanti zhodovali, niektorí nie. Takýto krok ako bolo počuť je nie ideálny, ale je to krok, aby sa tieto stredné školy zaktivizovali, aby sledovali trendy a išli s dobou.

Podpora pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie bude vítaná pri snahe slovenských gymnázii otvoriť nové odbory. Ako potvrdila námestníčka pokrajiského tajomníka pre vzdelávanie Milinka Chrťanová spomenutý sekretariát návrhy oboch gymnázii podporí.

Ako závery okrúhleho stola Svetlana Zolňanová uviedla:

  • prioritne treba zachovať gymnaziálne triedy aj v Petrovci aj v Kovačici,
  • všemožne podporiť otvorenie nových vzdelávacích odborov v oboch gymnáziach a to prioritne štvorročný informatický odbor a v alternatíve trojročný odbor kuchárskeho technika.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs