Päť štipendistov z petrovského internátu

19.sep 2013

 

Záber zo zasadnutia Komisie pre štipendiá NRSNM

Záber zo zasadnutia Komisie pre štipendiá NRSNM

Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadala v pondelok 16. septembra 2013 v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Jej členovia  posúdili body týkajúce sa štipendia, resp. bezplatného pobytu v žiackom domove v Báčskom Petrovci, tiež benefity pre žiakov na stredných školách v Kovačici, Petrovci a v Novom Sade. Prerokovali aj podmienky udelenia štipendií študentom študujúcim na fakultách v Srbsku, ako aj aktuálne otázky.

Členov komisie na domácej pôde pozdravil správca petrovského internátu Ondrej Koroš. Predseda komisie Janko Havran navrhol body rokovacieho programu, s ktorým sa prítomní uzhodli. Sledujúc zasadnutie sme sa dozvedeli, že kritériá na udelenie piatich štipendií NRSNM sú regionálne zastúpenie, že ide o žiaka 2., 3. alebo 4. ročníka, že je príslušníkom slovenskej národnosti, že má prospech najmenej 4,00, a že má dostatočný počet bodov podľa súbehovej listiny, ktorá sa vypracúva na základe prospechu, sociálnych podmienok, aktivity a správania sa. V podmienkach sa tiež uvádza, že kandidát takéto štipendium môže získať iba dvakrát počas školenia na gymnáziu. V prípade, že dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú žiaci vyšších ročníkov. Za predpokladu, že sú v tom počte zahrnutí štipendisti zo všetkých troch regiónov vo Vojvodine, štipendium získava prvých päť žiakov.

Rozpoznateľná budova petrovského gymnázia

Rozpoznateľná budova petrovského gymnázia

Tí piati žiaci gymnázia v Petrovci bývajúci v žiackom domove v školskom roku 2013/2014, ktorí podľa rozhodnutia komisie a na podklade stanovených pravidiel na udeľovanie štipendií NRSNM štipendium získajú, resp. budú mať bezplatné bývanie v internáte, sú: z regiónu Báčka Vladimír Vaňa Valent a Ľudmila Ragová, obaja zo Selenče, Benjamín Kunčák z Pivnice, zo Sriemu Filip Rybár zo Šídu a z Banátu Alexandra Papová z Padiny.

Novinkou od tohto školského roku je aj to, že štipendium môže byť žiakovi odňaté, ak sa správa neprimerane, resp. dostane pokarhanie pred vylúčením z internátu alebo riaditeľa školy, tiež ak preukáže negatívny prospech na polročí. V tom prípade sa štipendium udelí nasledujúcemu žiakovi z poradovníka uchádzačov.

Aj tohto roku NRSNM finančne podporí žiakov kovačického gymnázia v hodnote 200-tisíc, petrovských gymnazistov neinternátčanov (ide o žiakov z Báčskopetrovskej obce) v hodnote 30-tisíc, ako i žiakov prvého a druhého ročníka strednej zdravotníckej školy v Novom Sade. Pomoc bude prevažne v podobe bezplatných učebníc alebo mesačných cestovných lístkov.

Ako informovala predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová, v súlade s plánom a programom práce výborov pre vzdelávanie, pre informovanie a pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na rok 2013, na základe rozhodnutia schváleného na schôdzach výborov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku i tohto roku na dobu desať mesiacov udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku. Súbeh bude trvať od 1. októbra do 1. novembra a spolu s podmienkami a tlačivami bude sprístupnený na stránke Národnostnej rady. Členovia komisie vyzývajú študentov, aby aplikovali aj na tento súbeh a využili šancu. Upriamili pozornosť aj na súbeh v rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít počas letného semestra v akademickom školskom roku 2013/2014 v Slovenskej republike.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs