Prečo pozdia vlaky

8.nov 2013

Dnes ľudia omnoho viacej cestujú ako pred vojnou. Stáva sa, že sú vlaky preplnené a že často pozdia a obecenstvo v takých prípadoch často je nedisciplinované, nadáva atď. Jasné je, že sú tu i mnohé nedostatky, ktoré sa môžu odstrániť, ale potrebné je uvedomiť si i objektívne príčiny tohoto.

V druhej polovici roku 1948 železničná premávka stojí pred veľkými úlohami. V prvom rade železnice prevážajú omnoho viacej tovaru ako driev, lebo sa naša priemyselná a poľnohospodárska výroba zväčšuje. Okrem toho železnice prevážajú i veľké množstvo stavebného materiálu pre výstavbu Nového Belehradu, autocesty Belehrad – Záhreb, mnohých tratí a pre výstavbu niekoľkých veľkých priemyselných podnikov. Aby sa uskutočnily tieto veľké predsavzatia, potrebné bolo zariadiť nehatený priebeh premávky. Železničné vedenie podniklo kroky, aby sa táto vec normalizovala. Najlepší pracovníci dostávali a dostávajú odmenu.

Napriek všetkým snahám vedenia našich štátnych železníc, vlaky predsa pozdia a to stále viacej a viacej.

Okrem horenavedených príčin potrebné je tu zdôrazniť i tú skutočnosť, že sa niektoré veľké trate oprávajú. Na hlavnej trati Záhreb – Belehrad stavia sa dvojitá trať. Pre rekonštrukciu staničných koľajníc vlaky sa musia zastaviť a čakajú, kým sa trať neoslobodí. Ďalej, po nových koľajniciach vlaky musia jednu dobu premávať pomalšie. A keď jeden vlak pozdí, ťahá to za sebou i pozdenie viactich vlakov. Osobné vlaky musia čakať na osobné vlaky z iných smerov. Taktiež často sa stáva, že rušeň vlaku, ktorý pozdí, má ťahať iný vlak tak že ten druhý vlak nemôže sa pohnúť, kým ten prvý vlak nepríde. Pred vojnou železničná premávka mala toľko nákladných vagónov, že veľký počet stál nevyužitý. Dnes naša premávka nemá ani jeden rezervný nákladný vagón napriek tomu, že sa obeh tovaru niekoľkokrát zväčšil. Na každé sedisko v osobnom vagóne – pre zväčšený počet cestovateľov – prichádza päť cestovateľov. Driev každý vlak mal svoju zvláštnu kompozíciu. Teraz medzitým v Belehrade napr. musí sa čakať na rýchlik zo Záhrebu, lebo tá istá kompozícia tvorí rýchlik za Niš. To mnoho vplýva na pozdenie vlakov.

Vlaky pozdia i pre slabú kvalitu uhlia, a niekedy tiež i pre nedostatočné množstvo, nedostatočné pre premávku, ktorá sa stále zväčšuje.

Keď sa hovorí o pozdení vlakov, nemôž nespomenúť i niektoré subjektívne chyby, nedostatočnú pozornosť železničného personálu, nedbalosť a nedisciplínu. Častokrát nejestvuje dostatočná kontróla vykonávania úloh. Organizácia práce na železničných staniciach často je slabá.

No, keď si uvedomíme celú složitosť dnešnej železničnej premávky a správnou kritikou upozorníme patričných činiteľov na niektoré chyby, ktoré sa dajú odstrániť, nebudeme toľko netrpezliví a budeme sa dívať na pozdenie vlakov ako na niečo, čo v priebehu vývoja – v najkratšom čase – zmizne. My sami vieme, koľko mnoho sa dnes cestuje a preto pochopme aj preobťaženosť dnešnej železničnej premávky.

(Z čísla 80 Hlasu ľudu,

ktoré vyšlo 30. októbra 1948

v Báčskom Petrovci)

Výber: K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs