Problémy spoločné, východiská rôzne

29.jan 2015

Problémy spoločné, východiská rôzne

Záverečná konferencia prebiehala v Impact HUB v Belehrade

Záverečná konferencia prebiehala v Impact HUB v Belehrade

Z KONFERENCIE REŠPEKTUJME ROZLIČNOSŤ

V časoch, keď sa mnohé styky pre rôzne dôvody, oprávnené a neoprávnené, prerušujú, mladí sú tí, ktorí iné nadväzujú. Je to podstata projektu Rešpektujme rozličnosť, upriameného na posilnenie a zbližovanie mládežníckych organizácií zo šiestich multietnických prostredí. Realizovala ho Nadácia Ana i Vlade Divac za pomoci ambasády USA v Belehrade a jeho záverečná konferencia prebiehala 22. januára v Belehrade.

V prejave k účastníkom projektu námestníčka ministra pre mládež v Ministerstve mládeže a športu Snežana Klašnja hovorila o snahách podnietiť mladých, aby boli aktívnymi aktérmi spoločenských pohybov, o úsilí skvalitniť im život otváraním širších možností v oblasti zamestnávania, riešenia otázok sociálneho postavenia, kvalitnejšej organizácie voľného času… Uviedla, že sú takéto ciele nastolené aj v základnom strategickom dokumente – Národnej stratégii pre mladých, ktorá je v postupe schvaľovania. Poradca pre vzťahy s verejnosťou Veľvyslanectva USA v Belehrade Ryan Rolands sa zmienil o význame, postavení a spolupráci mladých z rôznych prostredí, uvádzajúc, že je i to jeden zo spôsobov uvedomiť si pestrosť a krásu krajiny, v ktorej žijeme a v ktorej potenciály treba veriť. Predsedníčka Správnej rady nadácie Ana Divac hovorila o súčasnom rešpektovaní rozličností v USA. Tam sa, na rozdiel od obdobia pred niekoľkými desaťročiami poznačeného i rasistickými postojmi, dnes snažia, aby sa nikto necítil cudzincom, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza, akú farbu pleti má, akého vierovyznania je. Zmieňujúc sa o postavení mladých u nás, odkázala im, aby si verili, boli vedomí toho, že je sila meniť skutočnosť predovšetkým v nich samých.

Pokrajinská tajomníčka pre šport a mládež Marinika Tepićová uviedla, že sa nám na rozličnosť načim zvykať už od útleho detstva. Napríklad tak, že keď dieťaťu čítame rozprávku o káčatku, nebudeme uvádzať, že bolo škaredé, ale to, že bolo inakšie ako iné. Keď ide o činnosť sekretariátu, ktorý vedie, podotkla, že ten vznikol omnoho skôr ako mnohé iné inštitúcie, ktoré vo svojej agende majú otázky a problémy mladých. Preto ho možno považovať za jeden zo základov mládežníckej politiky u nás. V záujme mladých je i práve ukončený vojvodinský Akčný plán politiky pre nich na obdobie rokov 2015 – 2020 a v nadchádzajúcich dňoch bude vypísaný i Súbeh pre mladých, kde prioritných bude osem oblastí vyplývajúcich z akčného plánu. Pokrajinský sekretariát pre šport a mládež bude i v tomto roku klásť dôraz na prevenciu diskriminácie, rovesníckeho a internetového násilia, na rozšírenie možností zveľadiť činnosť mladých v dedinách a odľahlých prostrediach, na účelovosť a transparentnosť v trovení prostriedkov, na pokračovanie projektu Zdravotná výchova o reprodukčnom zdraví, ktorý je už aktuálny v stredných školách na 80 percent územia Vojvodiny, zdôraznila Tepićová.

Celkovo, okrem potreby viac sa poznať a spolupracovať, projekt Rešpektujme rozličnosť naznačil i to, že sú idey a problémy mladých v podstate rovnaké v celom Srbsku. Ibaže sa líšia možnosti a spôsoby ich realizácie a urovnania. Aj v záujme toho sa treba viac stretávať, lepšie sa poznať.

Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs