Promócia knihy v Jánošíku

5.feb 2018

Promócia knihy v Jánošíku

Jánoščanom knihu sprítomnila Svetlana Vojnićová – Feldyová

Nešporné služby božie v Jánošíku v nedeľu, 4. februára mali trochu inakšiu náplň než obvykle. Totižto, domácim veriacim a hosťom z Hajdušice, Kovačice a Aradáča predstavili knihu Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v Srbsku v slove a obrazoch, Svetlany Vojnićovej Feldyovej. Prítomných veriacich na úvod pozdravil jánošícky pán farár Slađan Daniel Srdić, po čom dve pesničky zaspieval cirkevný spevokol z Kovačice Kresťanské srdcia.

O knihe, ktorá je už predstavená vo viacerých cirkevných zboroch, hovorila zostavovateľka Svetlana Vojnićová Feldyová, ktorá okrem iného povedala, že ona je vlastne pokračovaním knihy Slovenská evanjelická kresťanská a.v. cirkev v Kráľovstve Juhoslovanskom, prvého biskupa SEAVC Adama Vereša.

33 kríže – 33 autorov

Jánošícky kostol sa tešil hojnej navštívenosti promócie knihy

„Na prebale, a aj titulky knihy sú 33 kríže, ktoré symbolizujú 33 autorov textov. Niektoré sú pevne, iné sa zasa kolíšu, niektorým chýbajú jednotlivé časti… Tak je to aj s našimi zbormi. Niektoré stoja pevne, celé, silné a niektoré sú slabšie a keď ich dáme spolu pomôžeme im, aby obstali“, povedala pani farárka Vojnićová-Feldyová a zacitovala Adama Vereša, ktorý pred mnohými rokmi povedal: „Cirkev musí čím viac podporovať tlačené slovo a rozširovať ho medzi národom. Kňazstvo musí vedieť, nie len svoju náboženskú, ale i národnú povinnosť schádzať sa s národnom, prednášať spolu s učiteľom o národnej minulosti o našej národnej povinnosti, prítomnosti a o našej úlohe čo sa budúcnosti týka.”

Program spestril aj kovačický cirkevný spevokol Kresťanské srdcia

Problémy počas príprav tejto knihy

Prípravy tejto knihy, podľa jej zostavovateľky narážali na mnohé problémy. „Napríklad sú dediny, v ktorých nie je farár mnoho rokov a nevedeli sme, kto o tých zboroch napíše príspevok. Niektorí farári zase majú fílie a v nich nie sú tak často. Bolo veľa takýchto prekážok ale vďaka Bohu kniha je tu a príspevky z väčšiny našich dedín sú napísané. Veľmi veľa informácií sa zistilo, o ktorých predtým nikto nevedel. Niektorí farári išli na povaly a našli tam všelijaké nové dokumenty o ktorých sa nevedelo, a niektoré informácie sú dokonca z toho dôvodu možno inakšie, ako v tej prvej knihe Adama Vereša,” povedala Vojnićová-Feldyová.  

Jánošíčania do daru dostali aj digitalizovanú kroniku svojej dediny ústredného archývu SEAVC

Na promócii v Jánošíku odzneli aj slová Doc.ThDr. Petera Gažíka, vedúceho katedry cirkevných dejín Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave, ktorý o knihe o.i. napísal: „Kniha dosvedčuje biblické a reformačno-evanjelické zakotvenie počtom neveľkého, no duchovne živého spoločenstva Slovákov vo Vojvodine, silu a živnosť luteránskej tradície v tomto prostredí.”

Digitalizovaná kronika Jánošíka

Celkom na záver autorka svojim hostiteľom odovzdala dve knihy a hostitelia dostali aj digitalizovanú kroniku Jánošíka na cédečku z ústredného archívu SEAVC. Tento vydarený večierok ukončil kovačický spevokol ešte dvomi piesňami.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs