Reálne hodnotenie vplyvov

9.máj 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: ANDRA MILOJIĆ, NÁMESTNÍK RIADITEĽA REPUBLIKOVÉHO ŠTATISTICKÉHO ÚSTAVU

19osobandra_JPG– Prejavujú štátne orgány a inštitúcie primeraný záujem o vaše štatistické hospodárske ukazovatele?

– Práve sú aktuálne výsledky o štruktúre príjmov a výdavkov hospodárskych subjektov, ktoré sú vstupom do vypracovania takýchto tematických tabuliek. Ministerstvo financií, ktoré sa zaoberá makroekonomickou situáciou, ako aj Národná banka a jej zložky, zaoberajúce sa makroekonomickou analýzou, netrpezlivo očakávali výsledky tohto prieskumu. Odpoveď na otázku, prečo sú naše údaje tak závažné, je hlavne v tom, že nimi možno sledovať vzájomné vplyvy, prelínania sa rôznych odvetví a oblastí. Názorne to vysvetlím tak, že tieto zistenia poskytujú možnosť, aby sme vedeli, ako napr. akékoľvek zdraženie  v ktoromkoľvek úseku vplýva na rast cien vo všetkých iných úsekoch. Alebo ako zvýšenie platov v jednom úseku zvyšuje náklady v inom: i to nie voľným odhadom, ale dosť presne a konkrétne. Týmto sa vlastne náš výskum líši od iných.

                             Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs