Reformy dane z nehnuteľností

18.mar 2013

Reformy dane z nehnuteľností  by mali byť upriamené na zjednodušenie zdaňovania majetku, na zlaďovanie daňových záväzkov s jeho skutočnou hodnotou, na rozšírenie daňového základu, na viaceré zmeny v zdaňovaní majetku právnických osôb… Je to len niekoľko odporúčaní z publikácie, vlastne štúdie Stálej konferencie miest a obcí s názvom Reformy dane z nehnuteľností v Srbsku: výsledky a perspektívy, realizovanej v rámci GIZ projektu Reforma sústavy verejných financií v Srbsku. Na jej marcovej prezentácii v belehradskom mediálnom stredisku konštatovali, že decentralizácia v zdaňovaní nehnuteľností mala pozitívne výsledky. Totiž, podiel príjmov z tohto zdroja, aj v podmienkach hospodárskej krízy, v celkových príjmoch lokálnych samospráv stúpol z 4,79 percenta v roku 2006, na 7,42 percenta v roku 2011. Jedným z cieľov uvedenej štúdie bolo práve to: ukázať, koľko sa splácanie, stanovenie a kontrola pôvodných príjmov zveľadili vznikom lokálnych daňových administratív. Na snímke je záber z prezentácie štúdie.

                                                                                                     O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs