Sčítanie – nezastupiteľný zdroj údajov

29.júl 2013

Mnohé údaje sú bezcenné, ak sa nedajú do dobových a iných súvislostí. K najlepším a najhodnotnejším zdrojom demografických a mnohých ďalších faktov bezpochyby patria sčítania obyvateľstva a domov. Boli si toho vedomí aj naši predkovia: veď prvé súpisy sú rovnako staré ako vyspelé civilizácie v Egypte, Číne, Palestíne, Grécku, Ríme… Aj vtedajšie generácie si teda uvedomili to, čo vieme i my: že zapojiť sa do sčítania znamená nechať správu ďalším generáciám o tom, ako sme žili, ako bývali, aký štandard sme mali, akú hospodársku aktivitu sme vyvíjali.

Z prezentácie predposledného zväzku o obyvateľstve

Z prezentácie predposledného zväzku o obyvateľstve

Predstavitelia Európskej únie, ktorá významnou mierou financovala predvlaňajšie sčítanie usporiadané Republikovým štatistickým ústavom, pri nejednej prezentácii jeho výsledkov podčiarkovali, že je zistenie všetkých relevantných štatistických skutočností mimoriadne významné aj pre popis a hodnotenie súčasného stavu, ale ešte viac pre vypracovanie príslušných stratégií, ktoré sa musia opierať o konkrétne zistenia. Všetko v duchu hesla: opíš prítomnosť, ovplyvníš budúcnosť.

Po poslednej významnej periodickej úlohe ako je sčítanie, spravidla uskutočňovanej v desaťročných intervaloch, nielenže vieme, koľko nás je, ale sme aj roztriedení podľa veku, pohlavia, ekonomickej aktivity, viacerých iných pohľadov. Súbežne s celým radom tematických štatistických správ venovaných jednotlivým oblastiam svetlo sveta doposiaľ uzrelo deväť štatistických zväzkov na tému obyvateľstva: Národnostná príslušnosť, Pohlavie a vek, Školské vzdelanie, gramotnosť a počítačová gramotnosť, Vierovyznanie, materinský jazyk a národnostná príslušnosť, Manželský status, Fertilita, Ekonomická aktivita, Invalidita a Migrácie. Na ľud bol v podstate zameraný i prvý zväzok prvých úradných výsledkov sčítania, ako i zaujímavá tematická publikácia, ktorá vyšla  k Vianociam a Novému roku s názvom Najčastejšie mená a priezviská. Aj o bývaní už sú tri zväzky: Počet a rozloha bytových jednotiek, Trvalo obývané byty a Inštalácie v bytoch.

Vzhľadom na význam demografických a iných údajov, ktoré sú dôležitým predpokladom pre správne pochopenie fungovania spoločnosti a jej ďalšieho vývoja v budúcnosti, treba upriamiť pozornosť na tieto, ako aj na relevantné fakty o národnostnej príslušnosti, ktoré sú nevyhnutným činiteľom akýchkoľvek analýz tohto druhu.

 Lebo zo zistení o príslušnosti k národu, národnostnej menšine – v konkrétnom prípade slovenskej – alebo k etnickej skupine, možno zistiť i omnoho viac. Zvlášť ak sa tieto údaje porovnajú s predošlými či niekdajšími. Odpovede na otázky, ako sú koľko nás bolo a koľko nás je vo Vojvodine, kde všetko žijeme, sú podstatou a zámerom niekoľkých článkov, ktoré budú postupne zverejňované v tomto podčiarniku. Ide totiž o špecifický dokument a svedectvo doby, v ktorej sme žili alebo práve žijeme.

(V budúcom čísle: Počet Slovákov v Srieme)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs