Slovenčina, dejepis a výtvarná kultúra vo výslednej podobe ako komiks

3.nov 2019

Slovenčina, dejepis a výtvarná kultúra vo výslednej podobe ako komiks

Už jedenásť rokov na seba nadväzujú a posúvajú sa o stupienok vyššie semináre pre žiakov základných škôl, ktoré Asociácia slovenských pedagógov v spolupráci so Základnou školou Jána Čajaka v Báčskom Petrovci usporadúvajú na tamojšej škole. Seminár nevystal ani tohto roku. Zorganizovali ho ako jednodňový včera predpoludním v Petrovci.

V poradí už jedenásty seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským sa tohto roku niesol v znamení slovenčiny, dejín a kreslenia. Pomenovali ho Komiks – podpora vyučovania a kreativity žiakov.

Seminár sa tradične realizuje prostredníctvom tvorivých dielní, v ktorých žiaci vytvorili skupinový edukačný komiks s historickou tematikou.

Semináre pre žiakov tohto druhu sú zamerané je na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine,“ zdôraznila Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov

Aj tohtoročného seminára sa zúčastnila skupina zo 30 žiakov vyšších ročníkov nielen z Báčskeho Petrovca, ale aj z Hložian, Kulpína, Selenče, a Pivnice. Spolu s ich pedagógmi a organizačným tímom, bolo ich dokopy v prezenčnej listine zaznamenaných 45 účastníkov seminára.

Žiaci a komiks

Na úvod tohtoročného seminára pred zborovňou petrovskej školy účastníkov a ich pedagógov vyberanými slovami privítala na domácej pôde riaditeľka školy Vlasta Werleová a zároveň im popriala veľa zdaru v práci a inšpirácie.

V tvorivých v dielňach, žiaci sa roztriedili do šiestich skupín. Školiteľky Mária Andrášiková a Jarmila Pantelićová ich uviedli do témy, kde potom žiaci na základe jednej slovenskej povesti dostali za úlohu najprv premyslieť si ako to stvárnia v tvare komiksu. A ten zahŕňa aj kreslenú a slovnú časť. Do tej grafickej témy ich bližšie zasvätila profesorka výtvarnej kultúry Daniela Triašková.

V podstate výsledkom ich kreativity bol jednostranový komiks, ktorého jednotlivé segmenty žiaci zlepili na jeden grafický list.

Súčasne kým žiaci tvorili v učebniach, v zborovni prebiehalo aj pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny. Slovenčinárky sa oboznamovali s novinkami vo vyučovacom procese, ale aj ako čím praktickejšie zdolať novinky a záznamy v elektronických denníkoch.

Po obedňajšej prestávke, účastníci seminára navštívili aj Gymnázium Jána Kollára, Galériu Zuzky Medveďovej a Spolok petrovských žien.

Naposledy žiacke výtvory aj prezentovali.

Predtým ako sa vybrali späť domov organizátor pre žiakov prichystal aj hry na rozlúčku.

Treba azda pripomenúť aj to, že vytvorené komiksy budú zverejnené na spoločnom internetovom žiackom časopise Čaroslov.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs