Snahy o zachovanie tiráže

27.feb 2013

Z pracovného ovzdušia na pondelkovom zasadnutí

ZASADALA SPRÁVNA RADA NVU HLAS ĽUDU

Na zasadnutí Správnej rady Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v pondelok 25. februára v Novom Sade pozornosť venovali vlaňajšej činnosti tejto ustanovizne, ako i redakčnej politike jej vydaní – Hlasu ľudu a Vzletu. Schválili aj plány ustanovizne a plány týždenníka Hlas ľudu a mesačníka Vzlet na bežný rok, ako aj správu Súpisovej komisie. Do Rady Vzletu namiesto Maríny Kriškovej vymenovali za členku študentku slovenčiny Ivanu Vozárovú z Kysáča.

Zasadnutiu Správnej rady (SR) predchádzali schôdzky Rady novín Hlasu ľudu (18. februára), Rady časopisu Vzlet (21. februára) a Dozornej rady NVU (pred zasadnutím SR), nuž členovia SR na svojom zasadnutí akceptovali aj mienky spomenutých telies.

O záverečnom účte ustanovizne sa prítomní členovia SR zmienili pozitívne, lebo sa hospodárilo racionálne. Vďaka tomu existujú i možnosti na zlepšenie hmotného statusu zamestnancov, a preto navrhli, aby sa to vykonalo v súlade s infláciou. Vzhľadom na potrebu za mladými kádrami navrhli urobiť niečo aj na tom pláne. V diskusii o bodoch rokovacieho programu sa zúčastnili všetci prítomní členovia SR: Milina Sklabinská, Mária Kotvášová-Jonášová, Veno Nechvátal, predseda Pavel Zima, ako i členovia z radu zamestnaných Oto Filip a Vladimír Hudec. Na schôdzi boli prítomní i predseda Dozornej rady Juraj Červenák, riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak, ako i šéfredaktori Hlasu ľudu a Vzletu – Michal Ďuga a Stevan Lenhart.

V rámci diskusie o vlaňajšej činnosti našej ustanovizne sa poukázalo na to, že je v redakcii zmenšený počet novinárov, že sa činili na ich zdokonaľovaní, ako i to, že upravili pracovné priestory, a v tom sa bude aj ďalej pokračovať.  Vynovili sa i základné prostriedky a inventúra a začali sa i konania na zachovaní Neografie, s. s r. o, z Báčskeho Petrovca. Prítomní prízvukovali, aby sa v súvislosti s touto záležitosťou vypracoval biznis plán. V rámci rozpravy o zachovaní tiráže odzneli návrhy, aby sa urobil rozbor platenia a vzhliadla možnosť na zabezpečenie kolportérov aj v menších prostrediach, do ktorých treba častejšie odchádzať. Vytýčili aj potrebu ankety čitateľov, a to nielen o obsahu novín, ale aj keď ide o platenie.

V rámci analýzy minuloročnej redakčnej politiky Hlasu ľudu bolo poukázané na potrebu zamestnať mladé kádre, ako i pracovať na zachovaní počtu strán a čitateľov. Týždenník sa aj vlani spoliehal tak na prácu novinárov, ale aj početných dopisovateľov. Členovia SR zvlášť docenili tzv. medailóniky osád, ktoré vychádzajú na poslednej strane a ktorými sa afirmujú naše prostredia. Pochválili, že sa noviny neuzatvárajú do úzkeho lokálneho rámca, ale prinášajú aj texty o živote mimo našej menšiny. Zhodli sa v tom, že dopisovateľstvo v Kovačici treba posilniť jedným novinárom.

O vlaňajšej redakčnej politike Vzletu sa tiež hovorilo pozitívne a najmä o obnovení kontaktov s mládežníckymi časopismi Mak, Tinereţea a Kužiš?!, s ktorými sa robí aj na spoločnom projekte – hudobnej CD kompilácii.

Pochvalné mienky odzneli aj o internetových vydaniach Hlasu ľudu a Vzletu a o vydavateľskej činnosti NVU Hlas ľudu, a pritom schválili aj založenie novej edície Praktik. Všetko s cieľom zveľadenia ďalšej činnosti tejto ustanovizne.

E. Š.

Z pracovného ovzdušia na pondelkovom zasadnutí

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs