Hold toržianskemu kňazovi a slovanskému dejateľovi

27.feb 2013

Tabuľa Jurajovi Ribayovi na budove MS Savino Selo

PAMÄTNÚ TABUĽU SLAVISTOVI JURAJOVI RIBAYOVI ODHALILI V SAVINOM SELE

Slávnostným odhalením kamennej dosky, hmotnej pamiatky na počesť Juraja Ribaya, na budove Miestneho spoločenstva v Savinom Sele, v sobotu 23. februára 2013 (na pravé poludnie) sa skončil dvojdňový duchovný hold významnej osobnosti celoslovenských kultúrnych dejín. V piatok 22. februára sa totiž konala úspešná medzinárodná vedecká konferencia venovaná životu a dielu Juraja Ribaya (v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade). Jej účastníci a ešte zo 30 – 40 ľudí boli pri slávnostnom čine odhalenia pamätnej tabule. Ním boli poctení mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade JUDr. Ján Varšo a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Anna Tomanová-Makanová.

Tabuľa obsahuje text v slovenčine a srbčine v nasledujúcom znení: Tu žil a skonal významný slovenský lingvista / a slavista Juraj Ribay / (1754 – 1812) / Ovde je živeo i preminuo značajni slovački / lingvista i slavista / (1754 – 1812) / Tabuľu venovalo Veľvyslanectvo / Slovenskej republiky v Belehrade. Pod textom v srbčine je vrytý Ribayov podpis v nemčine – Georgius Ribay.

Začiatok zhromaždenia sa konal v zasadačke Miestneho spoločenstva. Prítomných privítala (po slovensky a srbsky) riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská, a potom príjemný pobyt v niekdajšej Torži zúčastneným poprial aj predseda Obce Vrbas Milan Stanimirović, keď o. i. zdôraznil:

Pred odhalením pamätnej tabule bol program v zasadačke MS: Miroslav Dudok (zľava), Milina Sklabinská, Milan Stanimirović, Anna Tomanová-Makanová, Ján Varšo a Miodrag Šoškić

– Slávnostné odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 200. výročia úmrtia Juraja Ribaya, slavistu, slovakistu, etnológa, publicistu, teológa, kňaza, všestranného muža v dejinách slovenského národa je veľkým skutkom nielen pre Slovákov, ale pre všetkých obyvateľov Savinho Sela, Obce Vrbas a celej Vojvodiny. Odhalením tabule, nádejám sa, odhaľujeme aj priateľstvo, ktoré potrvá.

Profesor na Univerite Komenského v Bratislave a Univerzite v Novom Sade Miroslav Dudok stručne (po srbsky a slovensky) osobitne podčiarkol:

– Mienim, že tunajší obyvatelia, ako i v širšom okolí, môžu byť hrdí na Juraja Ribaya. V dobe, v ktorej žil, bol jedným z najznámejších osvietencov, etnológov, lingvistov, bibliofilov a bibliografov, bol zakladateľom knižnej kultúry nielen v slovenskom, českom a maďarskom prostredí, lež, svojimi kontaktmi, aj v podstatne širších, európskych rozmeroch.

Anna Tomanová-Makanová v prívete (po slovensky a srbsky) ocenila:

– Dobre je, že sa Filozofická fakulta v Novom Sade a Filologická fakulta v Belehrade a profesori, odborníci, lingvisti rozhodli posvietiť si na osobnosť Ribaya. Mienim, že sme všetci spolu urobili šľachetnú vec pre nás všetkých.

Potlesk si vyslúžili aj deti, ktoré sa učia slovenčinu v ZŠ v Savinom Sele

SLOVO VEĽVYSLANCA

Slovenský veľvyslanec Ján Varšo sa najprv po srbsky poďakoval predákom dediny a Obce Vrbas za podiel k slávnostnej udalosti a v pokračovaní predniesol pripravený prejav po slovensky, v ktorom o. i. prízvukoval:

– V mene Veľvyslanectva SR chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes môžeme odhaliť pamätnú tabuľu na budove Miestneho spoločenstva, k zhotoveniu ktorej prispelo Slovenské veľvyslanectvo v Srbsku. Verím, že domorodému obyvateľstvu bude pripomínať slovenského a slovanského dejateľa, ktorý v tejto báčskej obci pôsobil v období 1799 až 1812, a že u návštevníkov obce pohľad na tabuľu vzbudí záujem o život a dielo jazykovedca, vzdelanca a farára, ktorý popri kňazskom povolaní celý život venoval slovanskému a slovenskému písomníctvu.

V rámci programu významného podujatia Ribayovu báseň, ktorá začiatkom januára t. r. vyšla ako osobitná bibliofília (Upřimné myšlení při harmonice u pána Rennera v Praze 25. října 1782) prečítali Hana Majerová (po slovensky) a Jaromír Linda (po česky). Medzi ich nadšenými prednesmi duchovnú pieseň Chcem žiť pre Krista precítene zaspievala Anna Zorňanová. V nasledujúcom bloku vokálne trio v zložení: Olivera Gabríniová (vedúca), Eleonóra Súdiová a Ivan Slávik páčivo zaspievalo (po latinsky a slovensky) náboženskú skladbu Spievaj Pánovi, duša… V závere programu vystúpili žiaci ZŠ Branka Radičevića v Savinom Sele, ktorí sa ako osobitný predmet učia slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Mnohých dojali recitácie a pesničky detí, ktoré s nimi pripravili učiteľky slovenčiny Sabína Jovanovićová a náboženstva Anna Zbućnovićová. Po odhalení tabule nasledoval menší koktail a návšteva základnej školy v Savinom Sele.

Juraj Bartoš


 


 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs