SPOLOK PETROVSKÝCH ŽIEN: Činnosti priveľa – peňazí primálo

26.feb 2019

SPOLOK PETROVSKÝCH ŽIEN: Činnosti priveľa – peňazí primálo

Je ich skupinka a aktívnych je zo tridsať. Pravdaže, hovoríme o aktivistkách, ktoré tvoria Spolok petrovských žien. A tie sa behom roka skutočne činia.

Na každý mesiac majú naplánované niečo iné, zacielené na nejakú osobitnú oblasť. K tomu počas roka dokážu byť svojou prácou povšimnuté nielen v petrovskom prostredí, ale aj za chotárom, ba aj v zahraničí.

Svoje úlohy si roztriedia podľa afinít spolkárok a tak počas roka vznikajú aj výstavy, aj ručné práce, aj gastronomické dobroty, ako aj prednášky, zábavy, priadky, jarmočné aktivity. Tiež literárne večierky, humanitné akcie, pracovné akcie, dielne pre žiakov a návštevníkov, návštevy iným spolkom a prostrediam… Všetko to robili bezplatne a keď peniaze nevystačili, priplatili aj z rodinného rozpočtu.

Výročné zhromaždenie

Ako si petrovské ženy vedia rozdeliť o každodennú prácu v spolku, aj včera večer na výročnom zhromaždení Spolku petrovských žien si rozvrhli segmenty zoskupeným prezentovať svoje vlaňajšie aktivity a plány na aktuálny rok.

Predsedníčka Mária Gašparovská prečítala správu za rok 2018, podpredsedníčka Katarína Rašetová (zároveň viedla zasadnutie) predostrela plány na tento rok.

Skromnú finančnú správu (120 tisíc dinárov), ako i veľké plány na podklade napísaných projektov na tento rok podala pokladníčka Anna Mučajiová.

O stave inventáru informovala Katarína Hlaváčová a o členoch a členskom Nada Cerovská.

Správu dozornej rady podala Mária Šranková.

Všetko si to dôkladne do zápisnice pozapisovala Mariena Hašková.

Spolok petrovských žien: aktivity

„Rok 2018 v spolku bol jeden z tých aktívnejších. Zdá sa, že už ani v spolku nie je pohoda a zábava, bez ohľadu na to, že vieme, že sú to aktivity, ktoré sa vykonávajú ako rozptýlenie, či bezplatný príspevok tomuto prostrediu. No, kto sa už raz zaradí medzi nás, musí s nami držať, byť v akciách, ktoré konáme, zošľachťujeme nielen ľudí okolo seba, ale i prostredie a prírodu.

Keďže vstupujeme do 17. roku obnoveného spolku, máme už istú skúsenosť a prax čo treba robiť a čo nie,“ – povedala na úvod správy predsedníčka Gašparovská predtým ako dopodrobna takmer polhodinku vymenúvala aktivity v petrovskom spolku.

Na záver vyjadrila poľutovanie, že nemajú dostatok pochopenia u ľudí, ktorí schvaľujú projekty, aby nimi ešte zveľadili a aj finančne zabezpečili svoje aktivity.

Vlani si členské zaplatili 51 žien a 8 mužov.

Ani tohto roku spolkárky nemienia položiť nohu na brzdu, ale pokračovať v zachodených prospešných prácach a aktivitách.

Okrem iného, svojimi aktivitami ženy plánujú prispieť aj k zaznamenávaniu storočnice gymnázia, kníhtlačiarne a slávností.

Členské na rok 2018 zostalo 500 din..

„Vaša práca je na nezaplatenie a myslím si, že vám patrí veľká vďaka pre všetko čo ste urobili, čo robíte a čo budete robiť. Obdivujem silu, ktorú v sebe nachádzate a obetavosť, ktorou sa tejto práci venujete“, pochválila usilovné petrovské ženy v mene prítomných predstaviteľov združení, spolkov a politických štruktúr predsedníčka MOMS Petrovec a Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej Katarína Melegová-Melichová.

Úvodom k zasadnutiu prichystali aj umeleckú časť. V nej niekoľko piesní zaspievala spevácka skupina Petrovčanky, pôsobiaca pri tomto spolku a prednesom umeleckého slova prispela aj Anna Hansmanová.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs