Štartovalo prihlasovanie na štipendiá Vlády SR

6.apr 2016

Štartovalo prihlasovanie na štipendiá Vlády SR

Členovia Komisie pre štipendiá pôsobiacej v rámci Výboru pre vzdelávanie NRSNM mali dnes zasadnutie, na ktorom rozoberali bod týkajúci sa štipendií Vlády SR.

Navrhli kritériá na uprednostnenie kandidátov

Navrhli kritériá na uprednostnenie kandidátov

Kritériá, podľa ktorých sa uprednostnia kandidáti, ktorí ich splnia, sú rovnaké ako aj v minulom roku. Po potvrdení Výkonnej rady ich zverejnia aj na stránke rady.

Uprednostnení budú kandidáti, ktorí sú občania Srbska slovenského pôvodu, ktorí mali priemerný prospech počas strednej školy viac ako 4,00, respektíve na vysokej škole viac ako 8,00 a do úvahy sa bude brať aj zvolený študijný odbor. Kandidátom budú pridelené body aj za navštevovanie výučby v slovenskej triede, ako aj za navštevovanie výučby slovenčiny s prvkami národnej kultúry, ktoré kandidáti potvrdia fotokópiou vysvedčení, avšak podrobnejšie Výbor pre vzdelávanie zverejní na budúci týždeň.

Dôležité je pripomenúť, že od minulého roku Vláda SR poskytuje štipendiá aj pre odbor všeobecného lekárstva na základných a doktorandských štúdiách, zatiaľ čo na tomto zozname nie sú zubné lekárstvo, farmácia, jazyky a právo.

Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky na adrese vládnych štipendií najneskôr do 30. mája.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs