Súbeh na udelenie štipendií NRSNM študentom v Srbsku

20.sep 2017

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí zo dňa 18. 9. 2017 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2017, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

Podmienky pre uchádzačov:

  1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola, alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – dokumentovať kópiou vysvedčenia),
  2. orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným vyhlásením),
  3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy; uprednostnené budú odbory: matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra (kópia indexu so známkami),
  4. vyjadrenie o poberaní finančnej pomoci (štipendia, úveru a pod.) od iných organizácií a inštitúcií (dokumentovať čestným prehlásením).

 

Potrebné doklady /fotokópie/:

  1. výpis z matriky narodených – kópia,
  2. vysokoškolský dokument, z ktorého vidieť, že žiak úspešne zakončil aspoň 1. (alebo 2., 3., 4.) ročník vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami),
  3. čestné vyhlásenie o tom, či uchádzač nepoberá inú formu finančnej pomoci a o tom, že má záujem pracovať v niektorej z inštitúcií s národnostným významom,
  4. kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta),
  5. kópia vysvedčenia, z ktorého vidieť, že navštevoval slovenskú školu alebo hodiny slovenčiny,
  6. prihláška na súbeh na originálnom tlačive zverejnenom sa stránke NRSNM.

 

S uchádzačmi bude vykonaný pohovor podľa potreby.

Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií na desať mesiacov, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli komisia NRSNM.

 

Prihlášky s potrebnými dokladmi zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bulevar Mihajla Pupina 1/4

21 000 Nový Sad

Súbeh je otvorený od 1. 10. do 31. 10. 2017

Doklady treba odoslať najneskôr do 31. októbra 2017 alebo priniesť osobne. Oneskorené a neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

Dodatočné informácie na tel. č.: 021/422-989 alebo na 063/532-989.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs