Zhromaždenie obce B. Petrovec: Zvolili troch riaditeľov

22.sep 2017

Zhromaždenie obce B. Petrovec: Zvolili troch riaditeľov

Na nasledovné štvorročné obdobie Báčskopetrovská obec dostala riaditeľov: Sociálneho strediska obce B. Petrovec – Biljanu Drakulićovú, VKP Komunalac Maglić – Duška Ilića a VKP Progres Petrovec –  Ljubomira Kabića. Všetci trajasa už jeden rok osvedčili na miestach úradujúcich riaditeľov týchto podnikov, ktorých zakladateľom je obec.

Výborníci bez diskusie schválili rozhodnutie o obecnom rozpočte na obdobie január – jún 2017. O prvom opravnom rozpočte na bežný rok sa už diskutovalo viacej. Predseda obce Srđan Simić poukázal, že do konca roka treba vyplatiť ešte 54 miliónov na účely vracania prostriedkov samozdanenia občanom, ale to podľa jeho slov nebude hatiť naplánované obecné projekty do konca roka. V prvej oprave rozpočtu úhrnná suma sa nemení, ale ide iba o inakšie rozvrhnutie rozpočtových prostriedkov po položkách. Rozhodnutie o maximálnom počte zamestnaných na neurčitú dobu v celom systéme lokálnej správy ozrejmila náčelníčka Milina Labáthová a ten počet je 138 zamestnancov.

Hlasovaním ZO schválilo návrh Komisie pre uznania Zhromaždenia obce B. Petrovec, že Cenu obce B. Petrovec za rok 2017 dostane Michal Spevák  z Petrovca, ktorý bol pri obnovení Matice slovenskej v 90. rokoch a obnovení Slovenských národných slávností. Osobitné verejné uznanie obce Báčsky Petrovec udelia Vladimírovi Valentíkovi z Petrovca, riaditeľovi Slovenského vydavateľského centra. Keď ide o športové uznanie jednotlivcovi za rok 2016, ono sa dostane Jánovi Hrubíkovi z FK Budúcnosť Hložany za dlhoročnú prácu v klube, medziiným aj za prácu trénovania dorastu klubu. Kolektívne športové uznanie sa tohto roku neudelí, lebo Komisii pre uznania Zhromaždenia obce B. Petrovec nebol na toto ocenenie podaný ani jeden návrh.

ZO odvolalo doterajšie a vymenovalo nové zloženia komisií pre uskutočňovanie volieb v dvoch miestnych spoločenstvách: Báčsky Petrovec a Maglić.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs