Súbeh pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy a národnostné menšiny

25.apr 2015

Podľa článku 3 Pravidiel o pridelení rozpočtových prostriedkov Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá na financovanie a spolufinancovanie programových aktivít a projektov na zvýšenie kvality žiackeho štandardu v Autonómnej pokrajine Vojvodine (Úradný vestník APV číslo 16/15) a v súvislosti s Pokrajinským parlamentným uznesením o rozpočte Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2015 (Úradný vestník APV číslo 53/14 a 54/14 – opr.)

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá (ďalej: sekretariát) vypisuje SÚBEH NA FINANCOVANIE, SPOLUFINANCOVANIE A REFUNDOVANIE TROV PROGRAMOVÝCH AKTIVÍT A PROJEKTOV NA ZVÝŠENIE KVALITY ŽIACKEHO ŠTANDARDU V AUTONÓMNEJ POKRAJINE VOJVODINE NA ROK 2015

 

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá (ďalej: sekretariát) v súlade s Pokrajinským parlamentným uznesením o rozpočte Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2015 (Úradný vestník APV číslo 53/14 a 54/14 – opr.), ako aj Finančným plánom sekretariátu na rozpočtový rok 2015 bude financovať, spolufinancovať a refundovať trovy programových aktivít a projektov na zvýšenie kvality žiackeho štandardu v  Autonómnej pokrajine Vojvodine (ďalej: AP Vojvodina). Celková suma prostriedkov plánovaná na pridelenie podľa súbehu je 2.850.000,00 dinárov.

 

Realizácia finančných záväzkov sa vykoná v súlade s likvidnými možnosťami rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2015.

 

Právo účasti na súbehu majú ustanovizne žiackeho štandardu – domovy žiakov stredných škôl. Školy so žiackymi domovami, špeciálne školy so žiackymi domovami, žiacke strediská, žiacke letoviská a žiacke kultúrne strediská na území AP Vojvodiny, ktorých zakladateľkou je Srbská republika, resp. AP Vojvodina.

 

Uvedené prostriedky sa určili na:

 

 • organizovanie stretnutí žiackych domovov v ap vojvodine,
 • realizáciu programov a projektov z oblasti vzdelávania a výchovy, kultúry, umenia a športu,
 • realizáciu rôznych podujatí,
 • uvedenie a zachovávanie HACCP a ISO štandardov v ustanovizniach žiackeho štandardu a
 • uskutočnenie iných programových aktivít a projektov vo funkcii zvýšenia úrovne žiackeho štandardu.

 

 

PODMIENKY SÚBEHU

 

 Rozvrhovanie prostriedkov sa koná podľa nasledujúcich kritérií:

 

 • význam programových aktivít, resp. projektov pre rozvoj žiackeho štandardu v AP Vojvodine,
 • počet účastníkov v programových aktivitách a projektoch,
 • stupeň vyspelosti jednotky lokálnej samosprávy, na ktorej území sa nachádza ustanovizeň žiackeho štandardu,
 • jestvovanie iných zdrojov financovania programových aktivít, resp. projektov,
 • úspešná realizácia pridelených prostriedkov z rozpočtu AP Vojvodiny v predchádzajúcich rokoch s doručenou správou a dôkazmi o účelovom a zákonnom užívaní rozpočtových prostriedkov,
 • že programovú aktivitu a projekt možno prevažne realizovať v bežnom rozpočtovom roku a
 • výška žiadaných prostriedkov na realizáciu programových aktivít, resp. projektov.

 

 1. Podávateľ prihlášky má k prihláške pripojiť:

 

 • fotokópiu aktu ustanovizne o zápise do súdneho registra v príslušnom orgáne a
 • fotokópiu potvrdenia o daňovom identifikačnom čísle.

 

Sekretariát si vyhradzuje právo žiadať si od podávateľa žiadosti, podľa potreby, dodatočnú dokumentáciu a informácie.

 

Nebudú sa rozoberať neúplné a oneskorené prihlášky.

 

SPÔSOB APLIKOVANIA

 

Lehota na odovzdanie prihlášok na súbeh je 30. apríl 2015.

 

Žiadosti sa odovzdávajú na súbehovom tlačive sekretariátu (jedna ustanovizeň podáva len 1 súbehové tlačivo), ktoré má byť overené a podpísané oprávnenou osobou podávateľa žiadosti.

 

Prihlášky s potrebnou dokumentáciou sa odovzdávajú na adrese:

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá – Súbeh pre žiacky štandard v AP Vojvodine – programy a projekty,

Bulvár Mihajla Pupina 16,

21 000 Nový Sad

Tlačivo prihlášky sa môže stiahnuť z oficiálnej webovej prezentácie Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá z 22. apríla 2015.

 

Výsledky súbehu sa uverejnia na webovej prezentácii sekretariátu.                                                     

 

 

 

                                                                  POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK

                                                                            Mihály Nyilas

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs