Súbeh vypíšu v apríli

26.mar 2015

Súbeh vypíšu v apríli

Dr. Borivoje Dunđerski

Dr. Borivoje Dunđerski

Neriešená otázka matrikára je neraz stredobodom rozhovorov Kysáčanov. Tajomníčku Miestneho spoločenstva Máriu Balcovú, predsedu Rady Miestneho spoločenstva Jána Slávika a úradujúceho náčelníka Mestskej správy pre všeobecné práce Nový Sad Dr. Borivoja Dunđerského sme sa opýtali, prečo nie je riešený tento problém? Na mienku sme sa spýtali aj občanov.

Na úvod povedzte, kedy nastal problém s matrikárom?

– Matrikár Štefan Čapeľa odišiel na nemocenskú dovolenku 2. októbra 2013 a, žiaľ, už sa viac do roboty nevrátil. Zastupuje ho kolegyňa zo Stepanovićeva a v Kysáči robí na polovičný pracovný úväzok, od 7.30 do 11.30. V prípade, že je na dovolenke, zastupujú ju kolegovia z Čeneja a Rumenky, – hovorí M. Balcová.

Keď ide o sobáše, v ktorom jazyku sa vykonávajú?

– Matrikárka sa každý snúbenecký pár opýta, či si prajú, aby sa sobášny obrad vykonával aj po slovensky a môžem povedať, že si takmer všetci, čo sa posledný rok a pol sobášili, priali, aby to bolo i po slovensky, – hovorí naša spolubesedníčka, ktorá ináč spolu s matrikárkou číta novomanželom text po slovensky. Pri sobášnom obrade používa text, ktorý čítal zosnulý matrikár Čapeľa.

 

ČO HOVORIA OBČANIA KYSÁČA?

Mária Petkovská: – Viem o tom, že toho času nemáme matrikára a vedomá som si toho, že nemožno na toto pracovné miesto zamestnať dvoch ľudí. Preto mienim, že by bolo dobre zamestnať niekoho, kto ukončil štúdiá slovenčiny, ale dobre ovláda aj srbčinu.

Júlia Kováčová: – V podstate je mi všetko jedno, či matrikár bude Slovák alebo Srb, ale viem o tom, že teraz nemáme v Kysáči žiadneho matrikára. Podstatné je, aby vedel po slovensky, aby sa slovenské páry mohli sobášiť v materinskom jazyku.

Veronika Tordajová: – Nevedela som, že matrikárka v Kysáči nie je v stálom pracovnom pomere. Vybavovala som si rodný list a občianstvo a nemala som pri tom problémy. Ovládam srbčinu a nie je mi podstatné, či je na tom pracovnom mieste Slovák alebo Srb.  

 

Čo Rada Miestneho spoločenstva podnikla, aby sa v Kysáči zamestnal matrikár na plný pracovný úväzok?

– Keď ide o pálčivú otázku matrikára, Rada MS viackrát zaslala patričným orgánom upozornenie, aby sa táto otázka riešila, lebo je na to zvrchovaný čas. Viackrát sme boli osobne s B. Dunđerským a sugerovali, aby sa vypísal súbeh, lebo záujem o pracovné miesto matrikára v Kysáči jestvuje. Uvažoval som aj o petícii, lebo treba povedať, že Rada MS nemá kompetencie riešiť túto záležitosť. Napriek tomu sa predsa angažujeme, aby sa otázka riešila, – hovorí Ján Slávik.

Ján Slávik

Ján Slávik

Podnikáte v tom smere, aby nový matrikár/ka bol/a Slovákom?

– Prihovárame sa a podnikáme, aby to bol Slovák a Kysáčan, aby poznal dobre nielen slovenčinu, ale aj srbčinu. Slovenčinu zvlášť, keďže väčšina občanov v Kysáči sú Slováci, – hovorí Slávik a je tej mienky, že sa táto záležitosť mala dávno riešiť.

Kde všetko ste sa prihovárali za zamestnanie matrikára?

– Oslovili sme aj primátora Miloša Vučevića, ktorý tiež prisľúbil riešenie tejto veci, – hovorí J. Slávik a M. Balcová dodáva: – Prípis sme zaslali aj do Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy RS. Primátor Mesta Nový Sad Vučević im odpovedal, že sa čaká odpoveď z Belehradu, z Komisie pre dávanie súhlasu na nové zamestnávanie.

Ako člen NRSNM ste s tým oboznámili aj radu?

– Bol som členom NR aj v minulom mandátnom období a túto otázku sme tam nastolili ešte vlani. Národnostná rada je ochotná pomôcť a môže riešenie tohto problému podporiť, ale si ho my Kysáčania musíme riešiť sami. V týchto dňoch znovu vec nastolíme úradujúcemu náčelníkovi, primátorovi, na Národnostnej rade, aby sme riešili chúlostivú otázku a aby sme si matrikára konečne zadovážili, – hovorí predseda RMS Slávik a informuje aj o tom, že dostali zelené svetlo na úpravu slávnostnej sobášnej siene, čo sa rieši spojením dvoch miestností v priestoroch obecného domu.

Na zamestnanie matrikára v Kysáči je potrebné povolenie Komisie pre dávanie súhlasu pre nové zamestnávanie. Dostali ste tento súhlas a kedy možno očakávať, že bude vypísaný súbeh?

– Mestská správa pre všeobecné práce dostala súhlas Komisie pre dávanie súhlasu pre nové zamestnávanie a dodatočné pracovné angažovanie u užívateľov verejných prostriedkov na nadviazanie pracovného pomeru na neurčitú dobu pre matrikára v Kysáči. Oznam  bude vypísaný v prvej polovici apríla 2015 a zverejnený v Úradnom vestníku Mesta Nový Sad, –hovorí úradujúci náčelník Dr. B. Dunđerski.

Aké vzdelanie má mať matrikár a ktoré podmienky musí spĺňať?

– Pravidlami o vnútornom zriadení a systematizácii Mestskej správy pre všeobecné práce na vykonávanie prác matrikára v miestnej kancelárii predpísané sú nasledujúce podmienky: vysoké vzdelanie na základných akademických štúdiách v objeme najmenej 180 ESPB bodov, základných odborových štúdiách, čiže na štúdiách v trvaní do troch rokov, zložená osobitná odborná skúška pre matrikára a zložená štátna odborná skúška, najmenej rok pracovnej skúsenosti v odbore, znalosť práce na počítači, pekný a čitateľný rukopis a aktívna znalosť slovenského jazyka a písma, – hovorí úradujúci náčelník Dunđerski.

 Elena Šranková

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs